Torna

FONS SOCIAL

>>> Bestretes ordinàries

> Modalitats (art. 30.3)

 


TÍTOL VIII.

BESTRETES DE LES RETRIBUCIONS

Article 30.
- Modalitats de les bestretes ordinàries

3. L’Administració de la comunitat autònoma pot concedir, com a bestreta ordinària, l’import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes bestretes han de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no produiran cap interès.

4. En virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest Decret, els funcionaris interins i el personal laboral no poden ser beneficiaris de la modalitat 3 de les bestretes ordinàries definides en aquest article.
<tancar>