Torna

FONS SOCIAL

>>> Bestretes ordinàries

> Modalitats (art. 30.2)

 


TÍTOL VIII.

BESTRETES DE LES RETRIBUCIONS

Article 30.
- Modalitats de les bestretes ordinàries

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot concedir al personal en situació de permís per maternitat, una bestreta de fins a dues mensualitats líquides, les quals han de ser reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts, que seran mensualment retingudes.

Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s’ha de comprometre a la reincorporació immediata una vegada finalitzat el període legal de permís i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta.
<tancar>