Torna

FONS SOCIAL

>>> Bestretes ordinàries

> Objecte i definició (art. 29)

 


TÍTOL VIII.

BESTRETES DE LES RETRIBUCIONS

Article 29.
- Objecte i definició de les ajudes mitjançant bestretes de les retribucions

1. La Conselleria d’Educació i Cultura pot concedir al personal docent no universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes regulats per aquest Decret, bestretes dels seus salaris o retribucions.

2. Les bestretes poden ser ordinàries o extraordinàries.

 

<tancar>