Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per estudis

> Objecte i definició (art. 18)

 


TÍTOL V.

AJUDES PER A ESTUDIS

Article 18
. -Objecte i definició de les ajudes per a estudis

1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte sufragar, en part, les despesesque el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d’estudis oficials universitaris o d’estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc.

2. L’ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes:

a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.

b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s’hagi formalitzat la matrícula.

3. S’entén per matrícula als efectes d’aquest article el següent: la matrícula pròpiament dita, els drets d’inscripció i/o la reserva de plaça, i se n’exclou expressament l’escolaritat.

 

<tancar>