Torna

FONS SOCIAL

>>> Ajudes per fills menors de devuit anys

> Requisits i documentació (art. 14)

 


TÍTOL III.

AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS


Article 14. - Requisits i documentació per rebre ajudes per fills menors de devuit anys

1. El personal docent ha d’acreditar documentalment mitjançant fotocòpia compulsada dels fulls corresponents del llibre de família que té dret a percebre l’ajuda regulada en aquest títol.

2. Quan els fills siguin majors d’edat laboral, el peticionari de l’ajuda ha d’acreditar documentalment, per poder-la percebre, que aquests fills no tenen ingressos propis mitjançant presentació de certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills afectats.

Un cop reconeguda l’ajuda, quan el fill arribi a la majoria d’edat laboral, l’Administració requerirà d’ofici l’aportació del certificat de la Seguretat Social abans esmentat.

3. L’ajuda establerta en aquest títol es pot atorgar també en cas de menors a càrrec de personal docent no universitari en virtut d’acolliment legal.

<tancar>