Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Comunicació de l'estat de tramitació dels expedients presentats a la convocatòria de subvencions fotovoltaiques i microeòliques per a PIMEs i particulars (2021)

En els següents links trobareu les comunicacions conjuntes realitzades dintre del marc de la convocatòria de subvencions fotovoltaiques per a PIMEs i particulars.

Per facilitar que els sol·licitants coneguin l'estat de tramitació de la seva subvenció, els expedients s'agruparan segons la data de presentació de la sol·licitud (cal tenir en compte que aquells expedients en els que s'hagi presentat documentació complementària, la data que es tindrà en compte serà el dia que es va presentar la darrera documentació).

Així, cal entrar dintre de les comunicacions que corresponguin a la data en què es va presentar la documentació i buscar el nom del sol·licitant dintre del document (es recomana pitjar "Ctrl+F" i indicar el nom del sol·licitant).


Expedients amb anomalies

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 amb anomalies (BOIB de 25/03/2021)

Expedients del 501 al 1.000 amb anomalies (BOIB de 29/04/2021)

Tercera comunicació d'anomalies (BOIB de 03/06/2021)

Quarta comunicació d'anomalies (BOIB de 08/07/2021)

Propostes de resolució d'expedients favorables

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 amb proposta de resolució (BOIB de 25/03/21)

Expedients del 501 al 1000 amb proposta de resolució (BOIB de 26/04/2021)

Tercera proposta de resolució (BOIB de 27/05/2021)

Quarta proposta de resolució (BOIB de 29/06/2021)

Cinquena proposta de resolució

Resolucions d'expedients favorables

500 primers expedients presentats el 15 de gener de 2021 favorables (BOIB de 13/5/2021). Les dates límits per justificar són el 13/08/2021 per a particulars i el 13/11/2021 per a la resta

Expedients del 501 al 1.000 amb resolució favorable (BOIB de 27/05/2021) Les dates límits per justificar són el 27/08/2021 per a particulars i el 15/11/2021 per a la resta

Tercera resolució d'expedients favorables (BOIB de 22/07/2021). Les dates límits per justificar són el 22/10/2021 per a particulars i el 15/11/2021 per a la resta

Quarta resolució d'expedients favorables