Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

lemaeuropa_es   FEDER7   UEnegro_ca

 

Programa Operatiu FEDER 2014-2020

Gestió i tramitació dels programes d'ajuda cofinançats amb fons del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en matèria d'eficiència energètica, energies renovables i mobilitat sostenible.

 1. Actuacions a cofinançar

  D'acord amb el Programa Operatiu FEDER de Balears 2014-2020, aprovat el 22 de setembre de 2015, la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic té previst realitzar - amb el cofinançament d'aquests Fons FEDER, i agrupades per objectius específics - les següents actuacions dins de l'Objectiu temàtic 4: Afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  1. Objectiu específic 4.2.1: Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PYME.
   1. Actuacions:
    • Millora de l'eficiència energètica en les empreses.
    • Plans pilot per a la reducció del consum energètic en les empreses.
    • Organització de fires, manifestacions comercials i trobades empresarials en matèria d'eficiència energètica i energies renovables.
   2. Indicadors de productivitat:
    • Reducció del consum d'energia final en empreses (Ktep/any).
    • Reducció estimada de gasos d'efecte hivernacle (Tn CO2/any).
  2. Objectiu específic 4.2.2: Foment de l'ús d'energies renovables per les empreses, en particular les PYME.
   1. Actuacions:
    • Implantació d'energies renovables per autoconsum en les empreses.
    • Implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de la biomassa en empreses.
   2. Indicadors de productivitat:
    • Capacitat addicional per produir energia renovable en les empreses (MW).
    • Reducció estimada de gasos d'efecte hivernacle (Tn CO2/any).
  3. Objectiu específic 4.3.1: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.
   1. Actuacions:
    • Millora de l'eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.
   2. Indicadors de productivitat:
    • Reducció del consum d'energia primària (Ktep/any).
    • Reducció estimada de gasos d'efecte hivernacle (Tn CO2/any).
  4. Objectiu específic 4.3.2: Augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.
   1. Actuacions:
    • Implantació d'energies renovables per autoconsum en els habitatges, infraestructures i serveis públics.
    • Implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de la biomassa en els habitatges, infraestructures i serveis públics.
   2. Indicadors de productivitat:
    • Capacitat addicional per produir energia renovable (MW).
    • Reducció estimada de gasos d'efecte hivernacle (Tn CO2/any).
  5. Objectiu específic 4.5.1: Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transporti ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.
   1. Actuacions:
    • Mobilitat elèctrica.
    • Mobilitat amb gasos combustibles.
   2. Indicadors de productivitat:
    • Nombre de vehicles de transport eficients adquirits.
 2. Actuacions cofinanciades

  Anualment, i sempre dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, la Direcció general d'Energia i Canvio Climàtic ha gestionat les següents convocatòries d'ajudes.
 3. Tríptic informatiu
 4. Notícies
 5. Enllaços d'interès