Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > preguntes freqüents


 

1. Què puc demanar mitjançant el dret d’accés a la informació?

Podeu sol·licitar tots els documents o continguts (dades), qualsevol que en sigui el format o suport, en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes i entitats depenents d’aquesta i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Per a això, heu de presentar una sol·licitud d’accés. Teniu tota la informació sobre com fer-ho aquí.

Si desitjau saber més sobre altres formes de demanar informació, consulteu les preguntes 7 a 9.

2. Puc escollir la forma telemàtica o la presencial per presentar la sol·licitud d’accés?

D'acord amb la Llei, les persones jurídiques (*) només poden presentar la sol·licitud de forma telemàtica. Si ho feu presencialment, l’Administració us pot requerir que presenteu la sol·licitud de nou telemàticament i el termini comptarà des que ho faci per aquest sistema (art. 68.4 de la Llei 39/2015).


(*) El mateix s’aplica si exerciu una activitat professional de col·legiació obligatòria o us trobau en algun dels supòsits que estableix l’article14.2 de la Llei 39/2015.


Si és una persona física podeu escollir la forma que millor us convengui, encara que sempre resultarà més àgil la via telemàtica.


Si utilitzau, com a mitjà d'identificació, el passaport, únicament podeu presentar la sol·licitud per escrit i se us farà la notificació per correu postal.

3. Com he de fer la presentació telemàtica?

Podeu fer la presentació telemàtica de la sol·licitud del dret d‘accés, per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o directament des d’aquesta pàgina.

Per consultar com heu d’identificar-vos per realitzar la sol·licitud telemàtica. Vegeu la pregunta 6.

Segons el sistema d’identificació que useu en la presentació, la notificació es realitzarà de forma diferent. Vegeu la pregunta 15.

4. Com he fer la presentació en paper?

Podeu  presentar la sol·licitud adjuntant la documentació que sigui rellevant:

a) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica i de la xarxa d’oficines dels ajuntaments i dels consells insulars on podeu presentar les sol·licituds aquí.

b) O per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui fer constar el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

IMPORTANT: Us recomanam usar el formulari  per garantir que està tota la informació necessària per a la tramitació. Si no l'utilitzau, la sol·licitud ha de tenir el contingut esmentat en la pregunta 11.

5. Puc presentar la meva sol·licitud en paper i posteriorment canviar a tramitació telemàtica?

Sí, si  heu presentat una sol·licitud en paper i heu optat per la notificació per correu postal, podeu comunicar posteriorment que desitjau la tramitació telemàtica, mitjançant un correu electrònic a l’adreça saip.coordinaciotranspa@caib.es.  En aquest correu, heu d’indicar:


—L’adreça electrònica en la qual voleu rebre l'avís de notificació.


—La identificació de la sol·licitud d'accés a què es refereix (núm. de SAIP o núm. de registre d'entrada).


—Les vostres dades identificatives i l'autorització expressa perquè comprovem aquestes dades a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a l'efecte (si  us oposau a aquesta consulta haureu d'enviar també una imatge del vostre DNI per les dues cares).


—I si teniu certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve a l’efecte d’allò que s’indica en la pregunta 15.

6. Cal que m'identifiqui per sol·licitar l'accés a la informació?

Sí, la legislació aplicable exigeix que us identifiqueu. La forma d’identificació varia en funció de com presenteu la vostra sol·licitud.

Presentació telemàtica:

 Si  disposau de certificat electrònic —inclòs el DNI electrònic—, sistema Cl@ve PIN o sistema Cl@ve Permanent, és convenient que us identifiqueu mitjançant qualsevol d’aquests sistemes. Per a més informació sobre com obtenir aquests certificats consulteu la pregunta 25.

Si no disposau de cap d’aquests sistemes d’identificació, també podeu presentar la sol·licitud per via telemàtica sense necessitat d'autenticar-vos. En aquest cas haureu d’indicar totes les vostres dades identificatives i introduir el vostre número de telèfon mòbil, en el qual rebreu un SMS amb un codi que haureu d’introduir per poder registrar la sol·licitud.

*Si utilitzau el passaport com a mitjà d'identificació, únicament podeu presentar la sol·licitud per escrit i se us farà la notificació per correu postal.

Presentació en paper:

— Per presentar una sol·licitud a una oficina o per correu postal des d’una oficina de Correus (vegeu pregunta 4), haureu de presentar el vostre DNI o document identificatiu.

Us recomanam usar el formulari  per garantir que està tota la informació necessària per a la tramitació. Si no l’utilitzau, la sol·licitud ha de tenir el contingut esmentat en la pregunta 11.


NOTA COMÚ: L'Administració pot consultar i comprovar les dades identificatives del vostre DNI/NIF a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest  efecte. D'acord amb l'article 28.2 de la LPACAP (Llei 39/2015), s'entén atorgat el consentiment per a aquesta consulta, tret que marqueu la casella que apareix al formulari per oposar-vos a la consulta. En aquest cas, haureu d’annexar telemàticament una imatge del vostre DNI (anvers i revers), quan faceu la tramitació de la sol·licitud.

7. Si  vull informació sobre un procediment en curs  en el qual soc persona interessada, puc fer-ho mitjançant el dret d’accés?

No, si sou persona interessada en un procediment que no ha conclòs, i voleu conèixer l'estat de tramitació de l’expedient administratiu o accedir a documentació o informació d’aquest, no heu de fer la sol·licitud a través del dret d’accés, sinó que heu de contactar directament amb la unitat gestora del procediment.

Si formulau la sol·licitud mitjançant el dret d’accés, aquesta s’inadmetrà d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2013 i se us adreçarà al servei competent perquè plantegeu allà la vostra sol·licitud.

8. Si  vull informació general sobre serveis de l'Administració autonòmica, puc fer-ho mitjançant el dret d’accés?

No, si només voleu sol·licitar informació general sobre els horaris d’atenció, la ubicació d'oficines, etc., d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica, com relacionar-vos amb l'Administració, o com fer determinats tràmits, podeu fer una consulta a través del Servei d'Atenció a la Ciutadania que té els canals d'atenció presencial, telefònica i en línia.

Per fer telemàticament aquest tipus de consultes utilitzau aquest formulari per a consultes.

9. Si vull demanar assessorament sobre requisits jurídics o tècnics que les disposicions imposin a les meves actuacions o sol·licituds, puc fer-ho mitjançant el dret d’accés?

No, el dret d’accés només permet accedir a documentació o informació ja existent o elaborada. Per obtenir assessorament sobre el seu cas, d’acord amb el que li concedeix l’article 53 f) de la Llei 39/2015, heu de contactar directament amb l’òrgan competent del tràmit.


*En el cas que no conegueu quin és l'òrgan responsable de la tramitació de l’expedient, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Atenció a la Ciutadania  (telèfon 012correu electrònic, formulari per a consultes, oficines d’atenció i registre). També podeu consultar-ho cercant el procediment en la Seu Electrònica.

10. A qui he d’adreçar la sol·licitud d'accés a informació pública? Cal saber l'òrgan que té la informació?

Tot i que la sol·licitud s'ha d’adreçar, en principi, a l'òrgan  que té la informació —i sempre és molt útil que ho indiqueu en la sol·licitud si el coneixeu—, per facilitar el dret de la ciutadania, s'ha establert un sistema en el qual, si emprau el formulari oficial, les sol·licituds en paper arriben a la Unitat de Coordinació de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, que l'ha de remetre a l'òrgan competent.

En la sol·licitud telemàtica heu d'indicar la Conselleria a la qual voleu dirigir-la o si la informació l'ha elaborada o la té un òrgan concret o un ens del sector públic adscrit a aquesta, però igualment arriben inicialment a la Unitat de Coordinació esmentada.

Per això, no us heu de preocupar si no indicau correctament l'òrgan destinatari, ja que si es dirigeix la sol·licitud a un òrgan no pertinent, aquesta es deriva a l'òrgan competent, sempre que sigui dins de l'Administració autonòmica o un ens adscrit.

El termini per a resoldre començarà a comptar des de la data d'entrada en l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud.

11. Què he de fer constar en la sol·licitud d'accés a la informació pública?

En la sol·licitud hi heu de fer constar el següent:

   — La vostra identitat: nom i llinatges i número del document d'identificació (*).
   — La descripció precisa de la informació que sol·licitau.
   — Una adreça de contacte, preferiblement electrònica, als efectes de comunicacions.
   — La forma o el format en què preferiu rebre la notificació i tenir accés a la informació.
   — L'òrgan al qual us adreçau.

Es recomana fer constar sempre un telèfon de contacte i una adreça electrònica, per si cal demanar aclariments sobre el que es sol·licita i resoldre els possibles dubtes.

(*)El sistema de notificació electrònica serà diferent segons com us heu identificat. Consulteu la pregunta 15 per a més informació.

12. Es garanteix la protecció de les dades personals proporcionades en la sol·licitud?

Si, les dades que es proporcionin en la sol·licitud estaran protegides conforme a la legislació de protecció de dades personals. Trobareu tota la informació sobre el tractament de les dades al final del formulari.

13. He de motivar la meva sol·licitud?

No, no és necessari,  i no cal, per tant, acreditar un interès legítim per accedir a la informació. No obstant això, podeu exposar els motius que justifiquen la petició d'informació, els quals es poden tenir en compte quan es dicti la resolució.

14. Com puc fer el seguiment del meu expedient telemàtic?

—Si heu presentat la vostra sol·licitud telemàtica heu d'accedir a la secció "Les meves gestions", que trobareu a la part de dalt a la dreta de la Seu Electrònica del Govern. En aquesta secció podreu seguir l'estat de la vostra sol·licitud, així com accedir a les comunicacions i notificacions que s'hagin pogut generar mitjançant l’eina telemàtica del dret d’accés.

L'accés a aquesta secció dependrà de la manera en què vàreu iniciar la vostra sol·licitud:

- Sense autenticació (pin al mòbil): en aquest cas, haureu d'introduir la clau de tramitació que us va proporcionar l'assistent a l'inici de la tramitació.

- Amb usuari/contrasenya CAIB: haureu d'accedir a "Les meves gestions" amb l'opció d'usuari i contrasenya i emprar el mateix usuari de la sol·licitud.
 
- Amb Certificat digital o sistema Cl@ve: haureu d'accedir a "Les meves gestions" amb l'opció de certificat digital.

15. Com puc accedir a la notificació telemàtica de la resolució? Tenc un termini per accedir a la notificació de la resolució? 

—Si heu indicat que desitjau la notificació telemàtica, rebreu un avís a l'adreça electrònica que ens hàgiu facilitat en la vostra sol·licitud perquè pugueu accedir a la notificació de la vostra resolució.


Segons com us hagueu identificat per fer la sol·licitud (vegeu pregunta 6), la resolució es notificarà amb un sistema o un altre i l’avís us remetrà a:

La Carpeta ciutadana del Punt general d’accés si la vàreu presentar amb un dels sistemes reconeguts per Cl@ve (mitjançant un certificat electrònic —inclòs el DNI electrònic—, el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent).

Les meves gestions” de la Seu electrónica del Govern, si la vàreu presentar sense autenticació o amb usuari i contrasenya CAIB. 

 

IMPORTANT: teniu en compte que la notificació de la resolució estarà disponible durant 10 dies, transcorreguts els quals s’entén que rebutjau la notificació i no hi podreu accedir.

16. Puc accedir a qualsevol informació? (límits d'accés a la informació)

Podeu demanar qualsevol informació elaborada per l'Administració i que aquesta tingui en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, però en certs casos l’accés pot ser denegat o restringit, d'acord amb els límits taxats per la Llei, quan el seu coneixement o divulgació suposa un perjudici per a:

- La seguretat nacional.
- La defensa.
- Les relacions exteriors.
- La seguretat pública.
- La protecció del medi ambient.
- La prevenció, la investigació i la sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
- La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
- Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
- Els interessos econòmics i comercials.
- La política econòmica i monetària.
- El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
- La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.


És a dir, aquests límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria danyar una persona o un interès públic o privat.

Com s'apliquen aquests límits? No s'apliquen de forma automàtica, sinó que ho seran de forma justificada i proporcionada al seu objecte i finalitat a protegir, i atendrà a les circumstàncies del cas concret, especialment si hi ha un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés. Aquesta justificació ha de constar en la motivació de la resolució que  se us notifiqui.

17. Què succeeix si la informació que deman implica proporcionar dades de caràcter personal?

—Les dades personals relatives:

*a la ideologia, l'afiliació sindical, les conviccions religioses o filosòfiques: no es donaran sense consentiment exprés i per escrit de la persona afectada llevat aquesta hagi fet manifestament públiques les dades abans que se sol·licités l’accés. 

*a l’origen racial o ètnic, la salut i la vida sexual, l’orientació sexual o les dades biomètriques o les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor: només es pot autoritzar en cas que es tengui el consentiment exprés de l’afectat o si aquell està emparat per una norma amb rang de llei.

Sí es pot donar informació si s'eliminen prèviament les dades personals o es fa dissociació de les dades.

—Qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les esmentades pot ser subministrada, amb una ponderació raonada prèvia de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades, i sempre tenint en compte també paràmetres com el temps transcorregut des de l’origen de les dades, la finalitat de l’accés, la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones, d’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2013.

Per a més informació, podeu consultar l'article 15 de la Llei 19/2013.

18. Què és l'accés parcial a la informació públical?

En els casos en què l'aplicació d'algun dels límits d'accés a la informació no afecti la totalitat d'aquesta, es concedeix l'accés parcial, prèvia omissió de la informació afectada pel límit, excepte si això suposa donar una informació distorsionada o que no tengui sentit. En cas d'accés parcial a la informació, se us indicarà quina part ha estat omesa.

19. Em poden denegar l'accés a la informació per inadmissió de la sol·licitud?

Sí, la Llei (art. 18 de la Llei 19/2013) estableix una sèrie de supòsits d'inadmissió, quan:


- La informació es troba en curs d'elaboració o de publicació general.

- La informació té caràcter auxiliar o de suport (notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives)

- Es fa necessària una acció prèvia de reelaboració per divulgar la informació sol·licitada.

- La sol·licitud s'adreça a un òrgan que no disposa de la informació i es desconeix l'òrgan competent.

- La sol·licitud és manifestament repetitiva o té un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la llei.


En el cas que s’inadmeti la sol·licitud per alguna d’aquestes causes, rebreu una resolució en la qual se us notificarà la inadmissió, i es motivarà la causa per la qual no es pot admetre l’accés a la informació.

20. Quins són els terminis de resolució de la sol·licitud?

El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'accés a la informació és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. Tot i així, aquest termini es pot ampliar un altre mes en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari; en aquest cas s'ha de notificar l'ampliació prèviament a la persona sol·licitant.


Igualment, hi ha supòsits de suspensió del termini per resoldre quan ho prevegi la normativa (per exemple en els apartats 2 i 3 de l’article 19 de la Llei 19/2013).

21. Què passa si no es respon en el termini?

La Llei estableix un sentit negatiu al silenci administratiu en aquest procediment, és a dir, si no rebeu contestació s'ha d'entendre que se us denega la petició.

En aquest supòsit, pot triar entre diverses opcions:

a)  Esperar que l'Administració dicti una resolució expressa tardana, que podrà ser tant estimatòria com desestimatòria de la sol·licitud.
b)  Reiterar la seva sol·licitud o pretensió, la qual obre un nou termini de resolució.
c)  Donar per desestimada la seva pretensió -activant el silenci desestimatori- mitjançant la interposició del recurs procedent segons el que s’estableix en la informació de la pregunta següent.

22. Què puc fer si no s’ha resolt la sol·licitud dins termini, m'han denegat l'accés a la informació o si no estic satisfet amb la informació facilitada?

En qualsevol d’aquests casos podeu:

a) Interposar, de forma potestativa, una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG).Trobareu tota la informació per interposar aquesta reclamació, així com els formularis, en aquest pàgina web. 

S'exceptuen les resolucions dictades pels òrgans prevists en l'article 2.1.f) de la Llei 19/2013, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

b) Acudir directament a la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos.

23. Rebré la informació sol·licitada en el format que he elegit?

La informació se us facilitarà en el suport i format que hàgiu demanat, llevat que concorrin algunes de les circumstàncies següents:

a) Que la informació ja estigui publicada al Portal de transparència o al web del Govern. En aquest cas, la Resolució pot optar per donar-vos accés a la informació simplement informant-vos de l’enllaç concret en el qual la podeu trobar publicada.

b) Que es justifiqui adequadament que, per raons de caràcter tècnic no sigui possible la còpia en un format determinat, o sigui impossible o desmesuradament onerós posar a disposició vostra la informació en la forma que hàgiu sol·licitat. En aquests casos, l'Administració o l'entitat corresponent us l'ha de facilitar d'alguna altra manera, inclosa l'exhibició presencial de la informació, de manera que es garanteixi que l'accés no origina els esmentats costos desproporcionats, no ocasiona la pèrdua o el deteriorament del suport original o, en general, evita els problemes d'un altre tipus que justifiquin aquesta modalitat.

24. He de pagar per exercir aquest dret?

En principi, teniu dret a obtenir la informació sol·licitada de forma gratuïta, sens perjudici de l'abonament, si escau, de les taxes que corresponguin per l'expedició de còpies o la transposició a formats diferents de l'original.  Si és necessari o es demana el lliurament de la informació en un dispositiu d'emmagatzematge electrònic, també te un cost.

Així, segons el format que elegiu per rebre la informació sol·licitada i el nombre de còpies (ja que estan exemptes les còpies dels primers 20 fulls en DIN A4 o 10 fulls en DIN A3), se us pot exigir que pagueu prèviament una taxa.

Les quanties són:

     1. Còpies en paper o transposició de paper a format digital:

    a) Mida DIN A4,a partir de la còpia 21: 0,15 € per full.

    b) Mida DIN A3, a partir de la còpia 11: 0,25 € per full.

    c) DIN A2: des de la primera còpia: 0,70 € per full.

   d) DIN A1: des de la primera còpia: 1,5 € per full.

   e) DIN A0: des de la primera còpia: 2,5 € per full.

   2. Quan es tracti de fotocòpies en paper de documents en color, la quantia de la taxa és el resultat de      multiplicar per quatre lesquanties anteriors.

   3. Quan no sigui possible enviar els arxius de forma electrònica i s'hagi de lliurar la documentació digitalitzada   en  un dispositiud'emmagatzematge electrònic proporcionat per l'Administració: 10 € per dispositiu, a més del que correspongui per la transposició.

En cas que resulti necessari el pagament de la taxa, l'Administració us comunicarà, prèviament, la quantia corresponent segons les còpies a realitzar o si s’ha de lliurar un  dispositiu electrònic d'emmagatzematge. L'accés a la informació restarà condicionat a la justificació del pagament de la taxa.

El pagament es podrà fer de forma telemàtica a través de la pàgina web de l'Agència tributària de les Illes Balears (enllaç) . La podreu trobar amb el nom “taxa per la transposició d'informació en exercici del dret d'accés a la informació pública” en la llista de la conselleria que gestioni la informació demanada.

25. Com puc obtenir un certificat electrònic o un sistema per autenticar-me?
  1. Els certificats electrònics reconeguts més habituals són:

—  DNI electrònic (persones físiques). Més informació a www.dnielectronico.es.

—  CERES – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (persones físiques i jurídiques). Més informació a http://www.cert.fnmt.es/certificados.

—  Camerfirma (persones jurídiques). Més informació a https://www.camerfirma.com.

  1. El sistema de Cl@ve permanent és un sistema d’autenticació que utilitza claus concertades (usuari i contrasenya) per verificar la identitat de la persona (persones físiques). És molt senzill obtenir aquest sistema d'autenticació. Podrà trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d'identificació en la pàgina de Cl@ve https://clave.gob.es.

IMPORTANT: L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha habilitat el personal de les oficines de registre de les seus de les conselleries, així com de les seus de l’IBSALUT, l’ATIB, la UDIT d’Inca i Manacor i les delegacions d’Educació a Menorca i Eivissa per facilitar a la ciutadania l’accés a aquest sistema d’identificació.

Podeu consultar les oficines que ofereixen el servei d’alta al sistema Cl@ve permanent aquí.

També es pot trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d'identificació a la pàgina de Cl@ve https://clave.gob.es.

Per a més informació podeu consultar la pàgina d’«Identificació i signatura electrònica en la Seu Electrònica»