Torna

Departament de Cultura

Registre de la Propietat Intel·lectual

En aquest  Registre s'inscriuen els drets de propietat intel·lectual dels autors sobre les creacions originals literàries, artístiques o científiques, presentades per qualsevol mitjà o en qualsevol suport.

El Registre Central de la Propietat Intel·lectual és un organisme que depèn del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A Balears es poden fer els tràmits des de l'Oficina Provincial del Registre de la Propietat  Intel·lectual.

L'Oficina es troba situada en el Departament de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena, 07010 Palma (Mallorca). Tel. 971 17 78 30.

A l'Oficina podreu obtenir els impresos de sol·licitud i l'imprès Model 990 de pagament de la taxa corresponent (i emplenar-los en el mateix moment que vingueu a tramitar la sol·licitud d'inscripció de la vostra obra).

També podeu obtenir els impresos de sol·licitud des de l'enllaç amb la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, excepte l'imprès Model 990, que només el podeu obtenir a l'Oficina Provincial.

La normativa vigent en relació al Registre de la Propietat Intel·lectual és la Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE núm. 162,  de 8/07/2006).