Torna

Departament de Cultura

Patrimoni immaterial

El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General de Cultura, entre d'altres, les competències en matèria de difusió i foment de la cultura i la cultura popular.

Constitueix un dels objectes de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, protegir, fomentar, difondre i investigar la cultura popular i tradicional.

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per cultura popular i tradicional el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectiva dels pobles de les Illes Balears, tant les que encara es mantenen vigents com les que han desaparegut a causa dels canvis històrics i socials.

La cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència al conjunt de les manifestacions culturals, tan materials com immaterials, com són la música i els instruments, els balls, la indumentària, les festes, els costums, les tècniques i els oficis, la gastronomia, els jocs i els esports, les danses rituals o religioses, les representacions, les creacions literàries, com també totes aquelles altres activitats que tenen caràcter tradicional i que han estat o que són populars.

Segons la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO de 2003, s'entén per "patrimoni cultural immaterial" els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques -junt amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, cosa que els infon un sentiment d'identitat i continuïtat i contribueix així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana. Als efectes d'aquesta Convenció, es tindrà en compte únicament el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte mutu entre comunitats, grups i individus i de desenvolupament  sostenible.

 

UNESCO: Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial 2003