Torna

Dades de transparència

-Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic

-Annexos Instrucció 1/2018 del director general de Funció Pública per la qual es determinen els criteris generals relatius a la confecció i modificació de la Relació de llocs de treball de personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic en format excel

-Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de febrer de 2016, per la qual es determina el requeriment d'autorització i d'informes previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens que integren el sector públic autonòmic

-Instrucció conjunta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques i del director general de Pressuposts i Finançament de 29 de gener de 2016 per la qual es regula el requeriment d'informació dels nomenaments del personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears

-Instrucció 1/2016 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques sobre el procediment de petició d'informes en màteria de personal laboral dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Instrucció 1/2015, del Director General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels serveis, sobre direcció i supervisió centralitzada de les nòmines del personal al servei dels ens que formen el sector públic instrumental regulats en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

-Circular 1/2015, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques relativa a les actuacions que s'han de dur a terme envers al personal dels ens del sector públic instrumental de la CAIB per complir la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013, i de la disposició addicional cinquena de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2015

-Instrucció de 21 de desembre de 2012 del conseller d'Administracions Públiques sobre l'adopció de mesures en relació als treballadors de les empreses de serveis contractades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pels ens que integren el seu sector públic instrumental