Torna

Centres educatius COVID

desc_bitxo3.jpg Actualització: 14 de novembre de 2020

Darreres novetats en normativa d'educació sobre la COVID-19.

 
Nova modificació de la resolució conjunta de 14 de novembre.: Afegit annex 12 (a Annexos i protocols) i actualitzat apèndix 3 (a models de documents)

Resolució conjunta de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum. (nova modificació 14 de novembre de 2020) Versió consolidada 3

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i  contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. (BOIB num 119 de 7 de juliol)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020. (BOIB núm. 153 de 5 de setembre de 2020)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021. (BOIB núm. 166 de 26 de setembre de 2020)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen. (BOIB núm. 195 de 14 de novembre de 2020)

 
Manual del GestIB: Creació agrupaments únics per un determinat cas d'estudi.
 
Centre Coordinador EDUCOVID Illes Balears
Correus electrònics i telèfons per professionals dels centres de salut i centres educatius per gestió de casos COVID-19 als centres educatius.