Torna

CAMBRA DE COMERÇ DE MENORCA

ELECCIONS 2017/2018                                                                   

 

ELECCIONS a la Cambra de Comerç de Menorca
 

 

La Cambra de Comerç de Menorca renova els seus òrgans de govern per afrontar un nou mandat, a partir del 2018 i per als pròxims quatre anys.

 

Aquest procés electoral és una gran oportunitat perquè us impliqueu en la Cambra de Menorca. Som una corporació que presta serveis i que treballa amb l’Administració pública i el sector privat per a l’interès general i per al desenvolupament econòmic i sostenible de Menorca. Som un interlocutor respectat per l’Administració i si teniu veu en el Ple −directament o bé a través del representant que trieu−  la vostra opinió podrà comptar quan es prenguin decisions.

 

En el procés electoral 2017/2018 poden participar totes les empreses i els autònoms de Menorca que es troben inclosos en el cens.

 

En aquest procés electoral s’elegeix el nou Ple de la Cambra de Menorca, que estarà compost per 15 vocals:

 

— 10 elegits per sufragi, d’acord amb el que s’ha exposat.

 

— 2 en representació d’empreses i persones de prestigi reconegut de la vida econòmica de Menorca, designades a proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més representatives.

 

— 3 vocals representants de les empreses de més aportació voluntària.

 

 

Convocatòria d’eleccions

 

L’Administració tutelant, que és la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears ha convocat les eleccions a la Cambra de Menorca per al pròxim dia 12 de juny de 2018 en l’Ordre del conseller publicada en el BOIB de dia 26 d’abril de 2018, que podeu consultar aquí Ordre de convocatòria d’eleccions

 

La votació es durà a terme durant una única jornada, a la seu de la Cambra de Menorca (carrer Miquel de Verí, 3 A, 07703 Maó), en les categories en què el nombre de candidats sigui superior a les vacants disponibles.

 

Només podreu votar representants per al grup i la categoria a la qual pertany la vostra activitat econòmica.

 

En l’annex I del Reglament de règim interior de la Cambra de Comerç de Menorca podeu veure el quadre de grups i categories i el seu nombre de vocals, atesa la representativitat dels diferents sectors a què pertanyen, d’acord amb l’annex de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, amb les agrupacions de l’IAE incloses en cadascuna de les categories.

 

Junta Electoral de Menorca

 

La Junta Electoral estarà integrada per dos representants dels electors i dues persones designades per l’Administració tutelant, una de les quals exercirà les funcions de president.

 

Els representants dels electors en la Junta s’elegiran per sorteig, entre una relació d’electors proposada pel Ple, en un acte públic presidit per un representant de l’Administració tutelant.

 

El sorteig públic serà dia 27 d’abril, divendres, a les 11:45 hores, al lloc següent:

          Centre de Referència Nacional en Nàutica “Centre de la Mar”

          c/ Ruiz de Pablo, 13, Polígon de Bintaufa, 07702, Maó

 

 

Presentació de candidatures

 

Tenen dret electoral les persones naturals i jurídiques inscrites en el darrer cens cameral. Les candidatures al Ple de la Cambra s’han de presentar en un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el BOIB de la convocatòria d’eleccions, això és, la data límit per presentar les candidatures és dia 11 de maig de 2018.

 

Les candidatures s’han de presentar en els models normalitzats, amb els avals corresponents i la documentació complementària aprovada per l’Ordre del Conseller de 15 de febrer de 2018. Els candidats només es poden presentar per al grup i categoria en el qual consten en el cens electoral de la Cambra.

 

Models normalitzats aprovats

 

El 22 de febrer de 2018 es va publicar en el BOIB l’Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’aproven els models normalitzats i la documentació complementària que s’ha d’aportar per a aquest procés electoral (que es poden descarregar més avall).

 

 

Documentació complementària que s’ha d’aportar el dia de les eleccions

L’exercici del dret electoral de les persones físiques es pot acreditar mitjançant qualsevol dels documents següents:

· Document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.

· En el cas que les persones físiques no tenguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar la seva identitat mitjançant el document d’identitat corresponent o, si no, el passaport. A més han de presentar la targeta d’identitat d’estranger o, en el cas de nacionals d’un estat membre de la Unió Europea, d’un estat que formi part de l’Acord sobre l’Espai Europeu, o d’un estat als nacionals del qual s’estengui el règim jurídic previst per als ciutadans anteriorment esmentats, el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers.

 

 

—  L’exercici del dret electoral de les persones jurídiques, es pot acreditar mitjançant qualsevol dels documents següents:

 

· Original o fotocòpia de poder, de caràcter general o específic per a la votació, formalitzat en una escriptura pública o document privat de mandat atorgat per a aquesta finalitat, que faculti la representació de la persona jurídica. De conformitat amb l’article 20.3 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, el representant ha de tenir una relació directa amb la persona jurídica representada. S’entén per relació directa la condició d’administrador, soci o empleat de la representada.

 · Certificat o nota simple emesa pel Registre Mercantil, acreditatiu de la representació de la persona jurídica.

 

 

L’exercici del dret de vot de les comunitats de béns es pot acreditar:

 

· Per mitjà de qualssevol dels seus comuners, amb aportació del NIF i el contracte de constitució de la comunitat de béns.

           

 

Descàrregues de models

 

Presentació de candidatures per persones físiques

Presentació de candidatures per persones jurídiques

Document d’aval de candidatura

Sol·licitud de vot per correu de persones físiques

Sol·licitud de vot per correu de persones jurídiques

 

Descàrregues de normativa

 

Ordre ministerial d’obertura del procés electoral

Llei de cambres de les Illes Balears

Reglament de règim interior de la Cambra de Comerç de Menorca

Ordre de convocatòria d’eleccions

Grups i categories Cambra de Menorca