Torna

Autònoms

Requisits generals per a tots 

  • Desenvolupar la seva activitat econòmica empresarial a títol lucratiu, personal i directe a les Illes Balears.
  • Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.
  • No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social i de las obligacions tributàries amb l’entitat local del domicili fiscal del beneficiari.
  • Constar d’alta en el Cens sobre el impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria com a treballador autònom.

Requisits específics 

  • El cessament forçós de l’activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19.
  • La realització d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives.
  • Persones físiques autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s’han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020.