Torna

Autònoms

Objecte

Subvencions per a ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, i mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d’autoocupació a les Illes Balears.

Quantia de l'ajut

  • 2.000€ si no tenen treballadors
  • 2.500€ si tenen entre 1 i 2 treballadors
  • 3.000€ si tenen més de 2 treballadors
     

Beneficiaris i obligacions


A. AUTÒNOMS DE TOT L’ANY


Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TOT L’ANY:

Hauran de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, en el mes següent a la notificació de la Resolució de concessió de la subvenció i hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta en la Seguretat Social o equivalent i el manteniment dels treballadors contractats des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant com a mínim 6 mesos, des de la notificació de la Resolució de concessió.


B. AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d'activitat com a mínim, acumulats que poden ser no consecutius, des d’un any abans de la publicació de la declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTÒNOMES DE TEMPORADA:

En els cas de persones físiques autònoms de temporada i que s’han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, hauran donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des de la notificació de la Resolució de concessió hauran de mantenir l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut, l’alta en la Seguretat Social o equivalent i el manteniment de la mitjana dels treballadors contractats en el 2019 des de l’1 de febrer de 2020, si escau, durant com a mínim 4 mesos, fins al 31 de desembre de 2021.