Torna

Advocacia

L'Advocacia de la Comunitat Autònoma

L’Advocacia de la Comunitat Autònoma és  l'òrgan directiu dependent de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears que té encomanades les funcions següents:

 

—  Assessorament jurídic del president del Govern, del Govern, de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, si escau, dels ens del sector públic instrumental.

—  Representació i defensa en judici, davant tots els ordres i òrgans jurisdiccionals, de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, així mateix, si escau, dels ens del sector públic instrumental.

—  Coordinació dels serveis jurídics de les conselleries i dels ens instrumentals.

—  Validació de poders i avals.

 

D’altra banda, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma participa, entre d'altres òrgans col·legiats, en el Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i en la Junta Consultiva de Contractació administrativa.

Novetats

17/11/2021 Acte de pressa de possessió de dues noves advocades de la Comunitat Autònoma
14/09/2021 Presa de possessió de dues noves advocades de la Comunitat Autònoma
02/03/2021 Accés a la gravació de la Jornada en línia sobre Successions, estrangers residents i dret civil aplicable
Accés a la gravació de la Jornada en línia sobre Successions, estrangers residents i dret civil aplicable Organitzada pel Consell Assessor de Dret Civil i per l'Institut d'Estudis Autonòmics (IEA)