Torna

Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears

Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears


El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és l'òrgan permanent de consulta i assessorament del Govern i del Parlament de les Illes Balears en matèria de dret civil propi.

El Consell està integrat per un president/a, un secretari/a i nou vocals, tots juristes de prestigi reconegut:

  • President: Sr. Bartolomé Bibiloni Guasp

  • Secretari: Sr. Francisco J. Martorell Fuster

  • Vocals:

   — Sra. Antonia Paniza Fullana
   — Sra. Francesca Llodrà Grimalt
   — Sr. Miquel Àngel Mas Colom
   — Sra. Teresa Castillo Moreno
   — Sr. Francisco Marqués Pons
   — Sra. Olga Patricia Cardona Guasch
   — Sra. Maria Torres Bonet
   — Sr. Àngel Custodio Navarro Sánchez
   — Sra. María del Pilar Serra Escandell

    

   En matèria de dret civil propi de les Illes Balears, són funcions del Consell:

   a) Assessorar jurídicament el Govern de les Illes Balears i el Parlament de les Illes Balears i emetre els informes que sol·licitin el Govern de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears i els grups parlamentaris.

   b) Assessorar jurídicament també els consells insulars quan aquests ho sol·licitin, sent preceptiu que amb caràcter previ s’elevi la consulta a la comissió assessora de dret civil propi corresponent al seu àmbit insular.

   c) Elaborar avantprojectes de disposicions legals a sol·licitud del Govern de les Illes Balears o del Parlament de les Illes Balears.

   d) Realitzar una labor de seguiment de la legislació nacional i internacional per tal de promoure, quan sigui necessari, la modificació i actualització del dret civil de les Illes Balears, a petició del Govern de les Illes Balears o del Parlament de les Illes Balears.

   e) Col·laborar, si escau, en la promoció d’estudis que tinguin alguna utilitat justificable i directa per al desenvolupament del dret civil de les Illes Balears.