Torna

VENDA DIRECTA

Què cal saber del logotip de venda directa?

P: Què és el logotip de venda directa?

R: És un distintiu del Govern de les Illes Balears que identifica les explotacions agràries que realitzen venda directa.

 

P: Què s'entén per explotació agrària?

R: És el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel titular en l'exercici de l'activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, que constitueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica.

 

P: Què és la venda directa?

R: És l'acte de vendre sense intermediaris els productes obtinguts de l'activitat agrària (producció pròpia sense transformar o amb una primera transformació) o complementària (productes amb més d'una transformació) de la pròpia explotació agrària.

També s'hi inclouen els productes transformats en indústries de transformació agrària sense caràcter de complementària, sempre que els ingredients primaris tinguin l'origen a l'explotació agrària.

 

P: Què s'entén per ingredient primari?

R: Un ingredient o ingredients d'un aliment que en representa més del 50% o que el consumidor associa generalment amb la denominació de l'aliment, Per exemple; la fruita en el cas de la confitura, la llet en el cas del formatge, la farina en el cas del pa, la carn i la xulla en el cas de la sobrassada, etc.

 

P: Quins productes puc vendre amb el logotip "venda directa"?

R: Els productes obtinguts de l'activitat agrària i complementària de la pròpia explotació. També s'hi inclouen els productes transformats sempre que els ingredients primaris tinguin l'origen a l'explotació agrària.

 

P: On es pot realitzar la venda directa?

R: La venda directa es pot fer dins els elements que integren l’explotació agrària, en mercats municipals, en fires o en llocs que no siguin establiments comercials permanents, i també mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. La venda directa en els establiments permanents situats en sòl qualificat com a urbà s’ha de regir per la normativa sectorial de comerç corresponent.

 

P: Quina superfície de l'explotació agrària puc dedicar a la venda directa?

R: En cap cas la superfície útil destinada a l'exposició i venda dels productes no pot superar els 110 m2.

 

P: Puc vendre a la meva explotació productes d'altres explotacions agràries?

R: No, excepte en el cas d'una explotació agrària preferent, en aquest cas també es poden vendre els productes agraris de l'agrupació a la qual pertany el titular de l'explotació.

 

P: Què passaria si a l'explotació agrària es comercialitzessin productes propis i altres no originaris de l'explotació?

R: La venda de productes no originaris de l'explotació no està permesa si no es fa en establiment comercial situat en sòl urbà, atès que la Llei 11/2014 prohibeix expressament la implantació d'establiments comercials a sòl que no tengui la classificació de sòl urbà definit en la legislació urbanística vigent i el terreny ha de tenir la condició de solar (article 5.4).

 

P: Quines obligacions tenen els productors que realitzen venda directa?

R:

 • Identificar i garantir la traçabilitat dels productes que venen.
 • Garantir la seguretat i la innocuïtat dels productes que produeixen, elaboren, transformen o comercialitzen.
 • Complir els requisits de la normativa que afecta a la seva activitat.
 • Garantir que tots els productes objecte de venda directa compleixen les condicions específiques que estableix la normativa vigent.

 

P: Quina normativa regula la venda directa?

R: De manera general, està regulada per la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears però a més a més s'ha de complir amb la normativa específica en funció del tipus de producció o elaboració.

Veure: Normativa que regula la venda directa.

 

P: Què cal fer per utilitzar el logotip de venda directa?

R:

 • Ser titular d'una explotació inscrita en el registre insular agrari.
 • Notificar a l'òrgan gestor del registre agrari insular que a l'explotació es desenvoluparà l'activitat de venda directa, segons el model següent: Declaració responsable d'inici/modificació de l'activitat agrària/complementària.

  Es poden donar dos supòsits:

  • El primer, que l'explotació ja estigui inscrita, cas en que s'haurà de marcar la casella modificació i, a l'apartat descripció de la/es activitat/s complementària/es duites a terme a l'explotació: emplenar l'apartat 2. Venda directa.
  • El segon, que l'explotació no estigui inscrita, per la qual cosa, s'hauran d'emplenar tots els apartats, també, el que fa referència a la venda directa.
 • Comunicar a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia que s'utilitzarà el logotip de venda directa, segons el model següent: Comunicació d'ús del logotip.
 • Incís: Com es pot veure al Model de comunicació d'ús del logotip, el titular de l'explotació haurà d'autoritzar al Govern de les Illes Balears a publicar a un portal web les dades d'ubicació del lloc on es fa la venda directa.

Adreces i telèfons dels Registres Insulars per illes:

 • MALLORCA (Registre insular agrari):
  • C/ Reina Constança, 4, Planta 0 - 07005 - Palma
  • Tel.: 971176666
  • Oficines comarcals (Palma, Inca, Manacor, Felanitx i Campos)
 • MENORCA (Registre insular agrari):
  • Sa Granja - Ctra. Maó - es Grau, km. 0,5 - 07700 - Maó
  • Tel.: 971356317
  • Altres oficines del CIME (Maó i Ciutadella)
 • EIVISSA (Registre insular agrari):
  • Av. d'Espanya, 49, 3ª Planta - 07800 - Eivissa
  • Tel.: 971195485
 • FORMENTERA (Registre insular agrari):
  • C/ Eivissa, esq. Arxiduc Lluis Salvador - 07860 - Sant Francesc
  • Tel.: 971321087

P: Com puc utilitzar el logotip de venda directa si el mateix producte el destin a venda directa i a venda convencional?

R: Únicament puc utilitzar el logotip de venda drecta a aquelles pertides o lots de productes que es venen mitjançant venda directa i les partides (envasos, caixes, botelles) destinades a distribuïdors o minoristes no poden utilitzar el logotip de venda directa. Una manera fàcil de complir amb aquest requisit pot ser utilitzar el logotip en format adhesiu i aferrar-lo només als aliments que seran destinats a la venda directa.

 

P: On puc aconseguir el logotip de venda directa i les instruccions d'utilització?

R: A aquesta mateixa web, a l'apartat situat a l'esquerra on diu: Manual d'ús del logotip i logotip, podeu descarregar-vos el logotip de venda directa en format .JPG i en format .AI i també el manual d'aplicació.

 

P: On puc utilitzar el logotip de venda directa?

R: A l'etiquetatge dels productes objecte de la venda directa, en tota la informació comercial i, si se'n disposa, al web corresponent, i també per senyalitzar la ubicació del punt de venda, en l'explotació mateixa o a les proximitats, carreteres o camins, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

 

P: És obligatori envasar els aliments destinats a la venda directa?

R: La venda directa no eximeix de complir la normativa general que afecta a l'aliment que es vol comercialitzar i, per tant, convé conèixer-la. Val a dir, que la majoria d'aliments es poden comercialitzar a la menuda, però n'hi ha alguns de concrets, com és el cas de l'oli d'oliva que s'ha de comercialitzar al consumidor final sempre envasat i en envasos etiquetats i de capacitat no superior a 5 litres.

 

P: S'han d'etiquetar els aliments destinats a venda directa?

R: En els casos que es comercialitzin envasats la informació alimentària obligatòria s'ha d'incloure a l'envàs o en una etiqueta adherida a l'envàs.

 

P: Quins requisits sanitaris he de complir per poder realitzar la venda directa?

R: Els requisits sanitaris estaran en funció del tipus d'aliment que es vulgui comercialitzar.

És convenient contactar amb el servei de seguretat alimentària de la Conselleria de Salut per a saber les condicions específiques que s'hauran de reunir tant de les instal·lacions, condicions de transformació o manipulació, així com de l'envasament.

Bústia de correu: seguretatalimentaria@dgsanita.caib.es

 

P: El logotip de venda directa inclou les mencions: VENDA DIRECTA, NOM DE L'EXPLOTACIÓ i PRODUCTE QUE ES VEN. Quin PRODUCTE he de posar si comercialitz aliments de diferents categories?

R: En el cas que es comercialitzin aliments de diferents categories, per exemple, llet, formatge, taronges i sobrassada, es pot optar per introduir al logotip la paraula que més descrigui el missatge que vull transmetre.

És a dir, a l'exemple proposat es consideren tres opcions que es podrien utilitzar facultativament:

 1. La denominació d'un dels aliments, és a dir, una de les paraules següents: LLET, FORMATGE, SOBRASSADA o TARONGES.
 2. La categoria dels aliments, és a dir, una de les paraules següents: LACTIS, CARNIS o FRUITES.
 3. El genèric, és a dir, la paraula: ALIMENTS.

Posem per cas que l'explotació sigui coneguda per la venda d'ous, seria desitjable incloure OUS ja que és el principal reclam pel consumidor. Aquest fet no obliga a que només pugui comercialitzar ous, simplement és un reclam publicitari.

En el cas que no disposi d'un producte característic de la meva explotació i, a més a més, tampoc disposi de cap aliment amb més quantitat que la resta, puc optar per incloure la paraula ALIMENTS.

 

P: Els ous venuts directament pel productor a un restaurant, és consideren ous de venda directa?

R: La venda d'un productor primari a un establiment minorista, com és el cas d'un restaurant, és un canal curt de comercialització però no és venda directa. La venda directa és sempre al consumidor final.

VENDA_DIRECTA_OUS