Torna

ESTUDI DEL SÒL VACANT

Càlcul de la capacitat d'habitatges i població dels "solars" vacants

En base a les dades i delimitacions dels sòls vacants, s'està fent un procediment per arribar a calcular habitatges i població potencial només en aquells sòls vacants que podrien tenir consideració de "solars" (*)

AVÍS IMPORTANT: Aquest càlcul es troba actualment en procés d'elaboració i millora i només es disposa d'unes dades provisionals, NO DEFINITIVES, i que són valors MÀXIMS.

La metodologia per extreure la dada ha estat, a grans trets, la següent:

1.- ELIMINACIÓ DELS SÒLS SENSE XARXA VIÀRIA: Per tal de no computar aquells sòls que no estan colindants a viari executat s’han anat eliminant aquells sòls vacants que a la fotografia aèria del 2015 s’han visualitzat com que no tenien xarxa viària colindant.

2.- ELIMINACIÓ DELS SÒLS SENSE CLAVEGUERAM: Per tal de no computar aquells sòls que no tenen clavegueram s’han anat eliminant aquells sòls vacants que segons l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments (EIEL)que elabora cada Consell Insular es troben a zones sense clavegueram.

3.-COMBINACIÓ AMB EL CADASTRE: El sòls vacants de l’estudi del sòl vacant no estan dividits per parcel·la cadastral, així que s’ha combinat el sòl vacant amb el parcel·lari cadastral d’urbana de l’any 2015 i després s’ha recalculat la capacitat de cada parcel·la cadastral "vacant" resultant.

Actualment estam depurant i afinant més aquesta informació per excloure també aquells sòls que no tenguin altres tipus de serveis

Provisionalment el resum de les dades és el següent:

RESULTAT_SOL_VACANT_orto2015_NOMES_SOLARS.xls RESULTAT_SOL_VACANT_orto2015_NOMES_SOLARS.xls


(*)  Tenen consideració de solars els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons la qualificació urbanística, i compleixin els requisits següents:
a) Confrontin amb espai públic.
b) Disposin efectivament, a peu de l’alineació de la façana de la parcel·la confrontant a l’espai públic, dels serveis urbanístics fixats pel planejament urbanístic i, com a mínim, amb els bàsics assenyalats en l’article 22 d’aquesta Llei. Quan la parcel·la confronti amb més d’un espai públic, el requisit dels serveis de subministrament i evacuació només s’exigeix a un d’ells.
c) Tenguin assenyalades les alineacions i les rasants, en el cas que el planejament urbanístic les defineixi.
d) No hagin estat inclosos en un àmbit subjecte a actuacions urbanístiques pendents de desenvolupament.
e) S’hagin cedit, si s’escau, els terrenys exigits pel planejament per destinar-los a espais públics amb vistes a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.