Torna

Eleccions sindicals

2mq8gfc.jpg 

 

  

ELECCIONS SINDICALS

Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l’empresa, com estableix l’article 4.1.g) de l’Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d’altres formes de participació,  s’exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d’empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76).

 

El procés electoral per mitjà del qual s’elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys.

 

¿Qui pot ser elector?

Els treballadors de l’empresa o centre de treball que en el moment de la votació siguin majors de 16 anys i acreditin una antiguitat a l’empresa d’almenys un mes (art. 59.2 ET i art. 6.5 RD 1844/1994, de 9 de setembre, que aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació  dels treballadors en l’empresa, en endavant RDE).

 

¿Qui pot ser elegible?

Els treballadors que en el moment de presentació de les candidatures tinguin 18 anys complits i una antiguitat d’almenys 6 mesos, excepte en activitats en què, per mobilitat de personal, es pacti en conveni col·lectiu un termini inferior que, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 3 mesos (art. 69.2 ET i art. 6.5 RDE).

 

¿Qui pot promoure les eleccions?

Poden promoure les eleccions (art. 67 ET):

A)    Les organitzacions sindicals més representatives

B)    Les organitzacions sindicals que comptin amb un mínim d’un 10% de representants en l’empresa

C)    Els treballadors del centre de treball per acord majoritari

 

¿Quants de representants s’han d’elegir (art. 62 i 66 ET)?

 A)    Delegades i delegats de personal (en empreses de més de 10 i menys de 50 treballadors/es, i en empreses de 6 a 10 treballadors/es si així ho decideixen per majoria)

 

Nº Treballadores i treballadors

Nº delegades i delegats de personal

Centres de treball fins a 30 treballadores i treballadors

 

1

Centres de treball de 31 a 49 treballadores i treballadors

 

3

 

 

  B)    Membres de comitè d’empresa

Nº Treballadors

Nº representants

Centres de 50 a 100 treballadores i treballadors

5

De 101 a 250

9

De 251 a 500

13

De 501 a 750

17

De 751 a 1.000

21

De 1.000 treballadores i treballadors en endavant

2 representants més per cada mil o fracció amb un màxim de 75.

 

PROCEDIMENT ELECTORAL

 Avís Previ (art. 67 ET)

 

- Amb independència de qui promogui les eleccions s’ha de comunicar a l’empresa i a l’oficina pública dependent de l’autoritat laboral el propòsit de celebrar les eleccions.

- El termini és d’un mes com a mínim d’antelació a l’inici del procés electoral.

- A la comunicació s’ha d’identificar l’empresa i el centre de treball on se celebraran les eleccions i la data d’inici del procés electoral.

- La data d’inici del procés electoral és la de constitució de la mesa i no pot començar abans d’un mes ni més enllà de tres mesos comptadors a partir del registre de l’avís previ a l’oficina pública.

- L’incompliment d’aquests requisits comporta la falta de validesa del procés electoral (art. 67.2 ET)

- L’oficina pública en el dia hàbil següent al de la recepció de l’escrit de promoció d’eleccions ha d’exposar en el taulell d’anuncis els preavisos presentats i n’ha de facilitar còpia als sindicats que ho sol·licitin.

 

 grafico tarta.JPG

 

Mesa electoral:

És l’òrgan encarregat de vigilar tot el procés lectoral, presidir la votació, fer l’escrutini, estendre l’acta corresponent i resoldre qualsevol reclamació que es presenti (art. 73.2 ET). Està integrada pel president, que serà el treballador o treballadora més antic a l’empresa i dos vocals que seran els electors o electores de més i menys edat. La persona més jove actua com a secretari/a (art. 73.3 ET)

 

Les funcions de la mesa es contenen en l’article 74 ET, que distingeix segons es tracti d’eleccions a delegades i delegats de personal o comitès d’empresa. La Mesa ha de resoldre qualsevol incidència o reclamació sobre inclusions, exclusions o correccions sobre el cens electoral i en publicarà la llista definitiva. També ha de proclamar les candidatures.

 

Una vegada que s’han proclamat les candidatures definitives, es pot efectuar la propaganda electoral fins al dia abans de la votació (art. 8.4 RDE).

 

Votacions:

L’acte de la votació s’ha de fer en el centre de treball i durant la jornada laboral, tenint en compte les normes que regulen el vot per correu. L’empresari ha de facilitar els mitjans precisos per al desenvolupament normal de la votació i de tot el procés electoral (art. 75.1 ET)

 

El vot ha de ser lliure, secret, personal i directe i s’ha de dipositar en urnes tancades (art. 75.2 ET)

 

Escrutini:

Immediatament després de celebrar la votació, la mesa electoral ha de procedir públicament al recompte de vots. Del resultat de l’escrutini s’ha d’estendre acta segons model normalitzat, que s’ha de signar pels components de la mesa, els interventors i el representant de l’empresari, si n’hi ha (art. 75.3 i 4 ET)

 

Tramesa de l’acta:

El president de la mesa ha de trametre còpies de l’acta d’escrutini a l’empresari, els interventors i als representants electes (art. 75.5 ET).

 

El president/a de la Mesa ha de trametre l’original de l’acta, juntament amb els vots nuls o impugnats pels interventors i l’acta de constitució de la mesa a l’Oficina Pública d’Eleccions sindicals en el termini de tres dies (art. 75.6 ET).

 

Registre:

El registre de les actes correspon a l’oficina Pública d’Eleccions Sindicals, com també l’expedició de còpies autèntiques de les mateixes i de les certificacions acreditatives de la representativitat dels sindicats interessats. (art. 75.7 ET).

 

Impugnacions:

Les impugnacions en matèria electoral s’han de tramitar d’acord amb el procediment arbitral regulat en l’article 76 ET, excepte pel que fa a les denegacions d’inscripció, que es poden plantejar directament davant la jurisdicció social (art. 76 ET).

 

 

NORMATIVA

 ·        Títol II de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 25 de març, BOE de dia 29).

·        Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa (BOE de 13 de setembre).

·        Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques (BOE de dia 17).

·        Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General de l’Estat (BOE de dia 13).

·        Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE de dia 8).