Registre d'incidències de Menjador Escolar

 

Us adjuntam el model  per notificar les incidències que puguin ocórrer amb relació amb el menjador escolar. Un cop emplenat el model heu d'entregar una copia signada a traves de correu electrònic a menjadorsescolars@dgpice.caib.es

 

El registre d'incidències és una eina bàsica per garantir el control i qualitat del servei de menjador. És bàsic que des dels centres es comuniquin totes les incidències per assegurar-ne el seu seguiment.

 

Annex 1_MODEL DE QUEIXA O DEFICIÈNCIA DEL SERVEI DEL MENJADOR ESCOLAR.docAnnex 1_MODEL DE QUEIXA O DEFICIÈNCIA DEL SERVEI DEL MENJADOR ESCOLAR.doc