Novetat: 08/05/2024

- Instruccions presentació (curs 2024-2025) PDF

- Normativa (curs 2024-2025) PDFPROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ DE LES DESTINACIONS RELIGIÓ 2023-2024


D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió islàmica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 d’abril de 2022, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives per als professors de religió, juntament amb el document necessari per poder sol·licitar-les:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l’usuari) PDF
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió islàmica PDF

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 2 d’agost de 2023 a les 12:00h
FI: 4 d’agost de 2023 a les 23:59h

ACCÉS TRÀMIT TELEMÀTIC
En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat.

28/07/2023:


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ


- Resolució del director general de Personal Docent de dia 28 de juliol de 2023, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de professors de religió islàmica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2023-2024 PDF


Es fan públiques les llistes definitives dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2023-2024. <<Annexos>>

21/07/2023:


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ


- Resolució del director general de Personal Docent de dia 21 de juliol de 2023, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió islàmica que han participat en el procediment per a l'accés a una destinació en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2023-2024 PDF


Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2021-2022. <<Annexos>>


S’obre un termini de 3 dies hàbils (des del 24 al 26 de juliol) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.


ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>


(25/05/2023)

- Instruccions presentació (curs 2023-2024) PDF

.

NOVETAT 23/09/2022:

ADJUDICACIONS DE PLACES DE RELIGIÓ ISLÀMICA (CURS 2022-2023):

- Adjudicació substitucions de religió CEIP (setmana de l'1 al 16 de setembre): PDF


(11/07/2022)

- Resolució de dia 11 de juliol de 2022 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives per als professors de religió islàmica per al curs 2022-2023. PDF

- Llista definitiva d'adjudicació de destinacions definitives dels professors de religió islàmica del cos de mestres. PDF


- Resolució de dia 5 de juliol de 2022 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives per als professors de religió islàmica per al curs 2022-2023. PDF

- Llista provisional d'adjudicació de destinacions definitives dels professors de religió islàmica del cos de mestres. PDF


- El termini perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents és del 6 al 8 de juliol, ambdós inclosos.

- Accés al tràmit telemàtic.TERMINI PER A LA SELECCIÓ DE DESTINACIONS PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D'acord amb el punt vuitè de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives per als professors de religió, juntament amb el document necessari per poder sol·licitar-les:

PDF1: Model Sol·licitud Destinacions (PDF editable telemàticament per l'usuari)
PDF2: Relació de places als CEIPS per a mestres de religió islàmica

El termini per a la selecció de places és:

INICI: 30 de juny de 2022 a les 13:00h
FI: 4 de juliol de 2022 a les 23:59h

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Els punts vuitè i novè de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022, recullen les instruccions per seleccionar les destinacions.


ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:
Heu d'accedir al tràmit d' <Adjudicació places de RELIGIÓ islàmicA2022-2023>.
S'hi pot accedir, des de l'enllaç habilitat, mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital reconegut o @Clave (sistema d'identitat electrònica per a les administracions).
En el tràmit cal adjuntar com a PDF adjunt el Model de Sol·licitud de Destinacions convenientment emplenat (PDF1). En ell han de figurar els codis de les places amb l'ordre de preferencia.
-El codi de cada plaça es troba al PDF2
-En la sol·licitud no cal emplenar els codis dels centres relacionats amb cada plaça.


TRÀMIT PREVI COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE PLACES DE RELIGIÓ PER AL CURS 2022-2023

- OBJECTE: Comunicar a l’Administració la voluntat de participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2022-2023 i, per tant, posar a la seva disposició la destinació definitiva que es tenia en propietat el curs 2021-2022.

Donat que al curs actual no hi ha cap professor/a de religió islàmica que mantingui la plaça del curs 2021-22, tot el professorat ha de participar al tràmit d’adjudicació per sol·licitar plaça.


09/06/2022:

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE PARTICIPACIÓ DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ ISLÀMICA (Curs 2022-2023)

- Resolució de 9 de juny de 2022, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de professors de religió islàmica que han participat en el procediment per a l’accés a una destinació en centres públics. PDF

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE PARTICIPACIÓ DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ ISLÀMICA (Curs 2022-2023)

- Resolució de 27 de maig de 2022, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió islàmica que han participat en el procediment per a l’accés a una destinació en centres públics. PDF
 
- S’obre un termini de 3 dies hàbils (30 i 31 de maig i 1 de juny) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.


- NOVA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ ISLÀMICA (Curs 2022-2023)

Accés a la pàgina


INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

- Tots els professors han de participar de manera telemàtica en la convocatòria mitjançant el tràmit 1, excepte aquells que es trobin en excedència voluntària i no reingressin el proper curs. El desenvolupament del tràmit segueix la següent estructura:
a) Dades personals.

b) Sol·licitud Expòs/Sol·licit de participació.

c) Selecció de la diòcesi per a la qual s’està proposat (0).

d) Selecció d’una de les opcions següents: (1)Indefinit sense nova titulació; (2)Indefinit amb nova titulació; (3)Substitut sense nova titulació; (4)Substitut amb nova titulació.

ATENCIÓ! Tots els professors han de participar amb el grup A, F, G o H que els correspongui segons la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021. Les opcions (1) i (2) es corresponen amb els professors dels grups A; les opcions (3) i (4) es corresponen amb els professors dels grups F, G, H; els nous professors que encara no pertanyen a cap grup han de participar amb l’opció (4).

RECORDEU! Si els requisits i mèrits es troben actualitzats al Portal del Personal no cal presentar-los i, per tant, es participa sense nova titulació per una de les opcions (1) o (3). La data màxima de perfeccionament de requisits és el 17 de maig de 2022 i la de mèrits és el 31 d’agost de 2021.

e) Si s’ha seleccionat una de les opcions (2) o (4) de l’apartat anterior, presentació de la nova documentació convenientment escanejada en format PDF que correspongui.

ATENCIÓ! Els mèrits corresponents a Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) cal presentar-los amb el tràmit 2 diferenciat especificat en aquesta instrucció i, per tant, no es tindran en compte si es presenten amb el tràmit 1.
f) Enregistrament de la sol·licitud amb número de registre.

- Qualsevol professor que hagi de presentar noves Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) perfeccionades en data 31 d’agost de 2021 ho ha de fer mitjançant el tràmit 2, seguint les instruccions que en ell s’indiquen. Si les activitats de formació es troben actualitzades al Portal del Personal no cal presentar-les.

ATENCIÓ! Si un professor d’un dels grups A, F, G o H ha d’actualitzar només les activitats de formació ha de fer els dos tràmits adjunts 1 i 2. En aquest cas, participa en el tràmit 1 amb una de les opcions (1) o (3).

ACCÉS ALS TRÀMITS TELEMÀTICS:

1) “Participació Professors de Religió”   

- Annex 5 Sol·licitud de participació
- Annex 7 Experiència docent privats concertats
- Annex 8 Experiència docent escoles infantils

2) “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”
ENLLAÇ <aquí>