Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública davant:

  • l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • un dels consells insulars
  • un ajuntament de les Illes Balears
  • o davant una de les altres entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions

i no estau satisfet amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG).

REGLES:

• La reclamació davant el Consell, prèvia a la seva impugnació en via contenciosa administrativa, és potestativa.

• La reclamació s'ha d'interposar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució impugnada.

• Si no heu rebut resposta a la sol·licitud d'accés, podeu reclamar des del dia següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci, però sense limitació de termini.

• El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s’entén desestimada i pot ser impugnada per via judicial mitjançant un recurs contenciós administratiu.

NOTA: En cas de sol·licituds d'informació realitzades davant el Parlament de les Illes Balears, el Consell Consultiu de les Illes Balears, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, en relació amb activitats subjectes a dret administratiu, no podeu reclamar davant el Consell i sinó que  heu d'anar directament a la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 23.2. Llei 19/2013).

  

Com es poden presentar les reclamacions?

Per fer una reclamació podeu utilitzar el formulari oficial (preferent).

Enllaç al formulari   

La podeu presentar:

>Per correu electrònic a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es 

>Per correu postal, enviant una carta a C/ José Abascal, 2-5ª Planta, 28003, Madrid.  Si l'enviau certificada, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'Oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i a l'hora exacta en que s'ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

>Presencialment en un registre públic o en la seu de l'organisme:  C/ José Abascal, 2-5ª Planta 28003 Madrid

>També la podeu presentar telemàticament, en el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Admnistració General de l' Estat: https://rec.redsara.es.  Per realitzar un registre mitjançant el REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic. En aquest cas hi ha d'adreçar-ho al Consell de Transparència i Bon Govern (DIR3 EA0040111)

Si no voleu utilitzar el formulari, podeu redactar un escrit en una de les llengües oficials de les Illes Balears on figurin les seves dades (nom, llinatges, adreça electrónica o postal per contactar amb vosté, segons la forma en que desitgeu la notificació i telèfon), la informació sol·licitada, la resolució recaiguda sobre la informació que va sol·licitar si aquesta s'ha produït, i els motius de la seva reclamació. Si adjuntau documents complementaris convé que els relacioneu a l' escrit. Per a més informació consultau la resposta a la pregunta freqüent 6.

Si necessitau ajuda, podeu cridar als telèfons 91 273 33 11 o 91 273 33 08, o enviar un correu electrònica a: ctgb@consejodetransparencia.es

NOTA: Recordau que les persones jurídiques i els altres subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, s'han de relacionar amb l'Administració necessàriament per mitjans electrònics.

Per tenir més informació: consulteu les PREGUNTES FREQÜENTS

Impugnació de las resolucions del Consell de Transparencia i Bon Govern

-Si no estau satisfets amb la resposta del Consell, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la notificació de la resolució de la reclamació. Heu de presentar els seus arguments en els Jutjats Centrals del Contenciós Administratiu. Interposar un recurs contenciós administratiu requereix advocat i procurador.

-Si el Consell us dona la raó, l'Administració podrà recórrer, si no està d'acord, als tribunals contenciós administratius. En aquest cas, el Consell assumirà com a seva la resolució i la defendrà davant els Tribunals. Encara que podreu personar-vos si voleu, el Consell de Transparència i Bon Govern vetlarà pel vostre dret i assumirà les despeses.

-Si voleu més informació, podeu consultar les Preguntes freqüents sobre recursos contra el Consell de Transparència i Bon Govern.