Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA


 

1. Què és una reclamació?

- Si heu sol·licitat informació i us l'han denegada o no us satisfà el que us han contestat, podeu posar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), que s'encarregarà de decidir si han de facilitar-vos la informació. La reclamació és, per tant, una petició que feu al Consell perquè revisi la decisió de l'Administració sobre la vostra sol·licitud d'informació.

- És senzilla i gratuïta i es resol abans que un procediment judicial, que pot ser més lent i costós. No obstant això, la reclamació és voluntària i podeu acudir directament als tribunals davant de la denegació de l'accés a la informació.

2. En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant el Consell:

a) Quan no estigueu satisfet amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la presentació d’aquesta (o s’ha complert el termini d'ampliació, si s’escau).

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret d'accés a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els vostres drets o interessos es vegin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

¿Sempre que us deneguin informació, tot o part, pot reclamar?

Sí, sempre. En la contestació que heu rebut és molt convenient que valoreu els fonaments de dret, on deuen reflectir-se les incidències del procediment i deuran motivar-se les causes de desestimació i d'estimació parcial.

3. Qui pot reclamar?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública. I totes les persones a les quals no se'ls hagi satisfet el seu dret d'accés a la informació tenen dret a reclamar davant el Consell, ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers (que tinguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic).


Concretament poden acudir en els supòsits següents:

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Administració i no estan satisfetes amb els termes de la resolució; aquelles a les quals no se'ls ha admès la sol·licitud o a les quals se'ls ha denegat totalment o parcialment la informació per resolució expressa, o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes (o s’ha complert el termini d'ampliació, si s’escau).

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement però a les  quals, tot i això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim de 10 dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals s'han vist afectats per l'accés atorgat a la informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, entitats i organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

4. Respecte de quines Administracions podeu reclamar al Consell?

El Consell és competent, en relació a les administracions de les Illes Balears per admetre reclamacions en relació amb les entitats i els organismes següents:

a) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis de les Illes Balears.

c) Els consells insulars.

d) Els organismes autònoms, entitats públiques empresarials i, en general, les entitats de dret públic creades, dependents o vinculades a les administracions dels apartats a, b i c.

e) Les entitats de dret públic de les Illes Balears que actuen amb una independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei.

f) La Universitat de les Illes Balears.

g) Les societats mercantils amb participació, directa o indirecta, superior al 50% d'alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

h) Les fundacions del sector públic de qualsevol de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats dependents esmentades en els apartats anteriors.

i) Els consorcis o altres formes associatives adscrits a alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

j) Els col·legis professionals i les altres corporacions de dret públic, en la mesura que la informació sol·licitada tingui relació amb l'exercici de les seves funcions públiques.

5. Respecte de quines administracions no podeu reclamar al Consell?

Heu de tenir en compte que, si qui denega la informació és el Parlament de les Illes Balears, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, la Sindicatura de Comptes o altres ens anàlegs, no podreu presentar aquesta reclamació i heu d'acudir als tribunals (art. 23.2 de la Llei 19/2013).

6. Quin contingut ha de tenir la reclamació?

Per facilitar les reclamacions, el Consell ofereix un formulari que conté tots els camps d'informació necessaris per poder tramitar la reclamació.
 
Enllaç al formulari:   

NOTA: Si no voleu utilitzar el formulari, podeu redactar un escrit, en una de les llengües oficials de les Illes Balears, sempre que contengui la informació que s' indica a continuació:

a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant. A aquest efecte, d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l’administració actuant pot consultar o recaptar, excepte si l'interessat s'hi oposa, les dades identificatives anteriors per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

En cas de oposar-vos a la consulta, heu d'indicar-ho clarament en el vostre escrit i aportar una fotocòpia del vostra DNI o NIF.

Recordau que si actuau en representació d’un altre, heu d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació.

En qualsevol cas, si la identitat o la representació no queda suficientment acreditada, el Consell pot requerir l'acreditació en qualsevol moment del procediment.


b) L'adreça, postal o electrònica, a efectes de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb el Consell.


c) Una còpia de la sol·licitud d'informació que va presentar amb les dades bàsiques (Administració respecte de la qual es fa la reclamació, data i número d'expedient, la informació sol·licitada i, si voleu, els motius que justifiquen la petició d'informació) i una còpia de la resolució objecte de la reclamació, si n'hi ha.


d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació.


e) Lloc, data i signatura de la persona reclamant.


Si teniu dubtes o us resulta molt complicat, podeu cridar-nos als números 91 273 33 11 i 91 273 33 08 o enviar un correu electrònic a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es o a ctgb@consejodetransparencia.es

7. En què llengua podeu presentar la reclamació davant el Consell? Podeu triar la llengua en què el Consell es comuniqui amb vosté?

- Podeu presentar la reclamació en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma. Igualment podeu indicar si desitjau que la resolució s'emiti en castellà o en català.

- Podeu fer constar expressament la preferència de la persona reclamant sobre la llengua amb la qual es vol comunicar amb el Consell.

8. Com es poden presentar les reclamacions?

>Heu d'emplenar aquest formulari per a reclamacions de les CCAA o EELL o redactar un escrit amb el contingut que indica la pregunta 6 i enviar-ho o presentar-ho, dirigit al Consell de Transparència i Bon Govern, per qualsevol de les maneres següents:

  • Per correu electrònic a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
  • Per correu postal, enviant una carta a C/ José Abascal, 2-5ª Planta. 28003. Madrid.  

Si l'enviau certificada, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'Oficina de Correus hi pugi indicar, mitjançant el segell oficial, al lloc, la data i l' hora exacta en què s'ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguart justificatiu de la presentació.

  • Presencialment, en un registre públic o en la seu del organisme C/ José Abascal, 2-5ª Planta. 28003 Madrid
  • També ho podeu presentar telemàticament, en el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat: https//rec.redsara.es . Per realitzar un registre mitjançant el REC és necessari disposar de un certificat electrònic o DNI electrònic. En aquest cas hi ha d'adreçar-ho al Consell de Transparència i Bon Govern (DIR3: EA0040111)

NOTA: Les persones jurídiques i altres subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir perquè l’esmeni i la presenti per via electrònica. Es considerarà com a data de presentació, aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena.

Si no sabeu com presentar la reclamació o teniu dubtes, el Consell de Transparència i Bon Govern té una unitat d'atenció al ciutadà. Podeu contactar:

  • presencialment en la seva seu (C/ José Abascal, 2-5ª Planta 28003 de Madrid).
  • telefònicament als números 91 273 33 11 y 91 273 33 08
  • per correu electònic a : ctgb@consejodetransparencia.es.
9. Quin termini teniu per reclamar?

Per interposar la reclamació teniu un mes comptador des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.


b) El venciment del termini de deu dies establert a l'article 22 de la Llei 19/2013 sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.


c) El moment de producció del silenci administratiu, si bé, en aquests casos, s'admet la presentació de reclamacions en qualsevol moment.

10. Quin termini té el Consell per resoldre les reclamacions?

El Consell té un termini de tres mesos per resoldre i notificar a les parts l’acord sobre la reclamació. La decisió serà d'obligat compliment per a l' Administració

11. Què passa si el Consell no ha resolt la reclamació en el termini de tres mesos?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorregut el qual la reclamació s'entén desestimada i pot ser impugnada per la via judicial mitjançant un recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats Centrals del contenciós administratiu.

12. Què passa si no s'està d'acord amb la resolució de la reclamació pel Consell? I si és l'Administració la que no està d'acord?

La resposta del  Consell pot ser objecte d’un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu.

Recordau que interposar un recurs contenciós administratiu requereix advocat i procurador.

Y al contrari, si el Consell em dona la raó i l' Administració no està d'acord?

Si el Consell  dona la raó al sol·licitant i l'Administració no està d'acord, l'organisme públic pot recórrer al contenciós administratiu. En aquest cas el Consell assumirà com a seva la resolució i la defendrà davant els Tribunals.

NOTA. Si voleu consultar les preguntes freqüents sobre recursos contra el Consell de Transparència i Bon Govern, clicau aquí

13. Puc consultar les resolucions que ha dictat anteriorment el Consell?

>Els acords del Consell es publicaran en la pàgina del Consell de Transparència i Bon Govern, les podeu consultar en el següent enllaç.

Podeu consultar els acords que s'han dictat en relació a les sol·licituds d' accés plantejades a les Illes Balears des de 2016 en el següent enllaç

14. Què passa si la resolució afecta la protecció de drets o interessos de tercers?

Quan la denegació de l'accés a la informació es fonamenta en la protecció de drets o interessos de tercers, ha d’atorgar-se, prèviament a la resolució de la reclamació, audiència a les persones que puguin resultar afectades perquè al·leguin el que correspongui al seu dret.

15. I si la resolució que m’han notificat en el darrer mes posa que puc interposar recurs potestatiu davant la Comissió de Reclamacions d’Accés a la Informació Pública (CRAIP) però encara no ho he fet, davant quin òrgan ho de presentar?

>Si vostè ha rebut la notificació d’una resolució d’accés a la informació on s’indica que podeu fer la reclamació potestativa davant la Comissió de Reclamacions d’Accés a la Informació Pública (CRAIP), però a data 18 de desembre encara no l’ha presentat, igualment ho ha de fer davant el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) d’acord amb les regles que s’indiquen a l’apartat Com reclamar d’aquesta web.

>Si ja l’hagués presentat abans d’aquesta data, la CRAIP la resoldrà, atès que continua en funcionament fins resoldre totes les reclamacions presentades fins a la data d’entrada en vigor del conveni que atribueix la competència al CTBG.

>Si per error, la presenta davant la CRAIP després del 18 de desembre, el Govern la remetrà al CTBG per a la seva tramitació.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç