Torna

Procediments de funció pública

 

Excedència voluntària especial Llei de Pressuposts

 

Nom del procediment

Excedència voluntària especial Llei pressuposts

Objecte
Concedir al personal funcionari de carrera l’excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys.
Normativa reguladora

Article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Article 28 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Òrgan competent per resoldre
Directora general de Funció Pública, per delegació (Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 31 de 4 de març de 2021)
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

Durant la vigència d’aquesta excedència la persona beneficiària tendrà dret a la reserva del lloc de treball, al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal, però no podrà prestar serveis en el sector públic, ni tampoc, si es tracta de personal funcionari de carrera docent no universitari, en l'àmbit de l'ensenyament concertat.
La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats dels servei i podrà sol·licitar-se fins al 31 de desembre.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.