En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 15 de juny (BOIB núm. 080, de 15 de juny de 2019) es publica la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 14 de juny de 2019 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera, amb expressió de la causa de l’exclusió, convocades per Resolució del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 6 de maig de 2019 (BOIB núm. 63, de 9 de maig de 2019).

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors des de l’endemà de la publicació, per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius (és a dir, el termini per esmenar és del 17 de juny fins a l'1 de juliol de 2019). Les persones que no compleixin aquest requeriment es consideraran excloses del procediment mitjançant la resolució per la qual s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, de possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar:

  • Que no figuren en la relació de persones excloses, i a més,
  • Que els seus noms costen en la relació pertinent de persones admeses.

Es poden consultar les llistas des d'aquí