Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

09/02/2021

Cos d'advocacia. Llista definitiva d'aprovats del primer exercici

Cos d'advocacia. Llista definitiva d'aprovats del primer exercici

En data 9 de febrer de 2021, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

El Tribunal anuncia que el segon exercici es realitzarà els dies 26 i 27 de maig, a les 15.30 hores i 09.00 hores, respectivament, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) (aula 17).

La distribució dels torns de les persones aspirants convocades és la següent:

 

Dia: 26 de maig de 2021

Hora: 15:30 hores

Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

ALBALA VELASCO, ARTURO

DELFONT CABRERO, MARÍA

DURAN POO, AITOR ANDONI

 

Dia: 27 de maig de 2021

Hora: 09:00 hores

Lloc: EBAP (Palma)

Persones aspirants convocades:

EL HARRAK MORENO, MIRIAM

FIGUEROLA ROVIRA, FRANCISCA

GARCIA CANALS, NURIA