Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

 Tramitació i gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Curs 2023-2024

 

Novetats:

21 de setembre de 2023   Instruccions nòmina curs 2023/2024V2_Instruccions_nomina_curs_2023-2024.pdf (Nova versió)

31 de juliol de 2023          Instruccions nòmina curs 2023/2024

2 de juliol de 2020            Instruccions per a la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Estatinstruccions nomina en estat alarma.pdf

18 de juliol 2019               Manual per a la generació de distribucions horàriesmanual_generacio_distribucions_horaries.pdf

1 d'abril 2019                    Nota informativa substitucions baixa professoratnota_informativa_sustitucions_baixa_professorat.pdf

19 de desembre 2017        Informació tractament jubilacions parcials acumulades TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES.pdf

6 d'octubre                       Ampliació de les excepcions en la incapacitat temporal Ampliacio de les excepcions en la incapacitat temporal.pdf

11 d'abril de 2017              Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017.pdf

 

Instruccions sobre la gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Darrera modificació: 21 de setembre de 2023

instruccions_curs_2023_2024.pdf(PDF)

Manual per a la generació de distribucions horàries

Darrera modificació: 18 de juliol de 2019

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Full de dades general

Darrera modificació: 1 de setembre de 2023

Important: el full de dades per a la comunicació de variacions horàries del professorat s'ha de generar a través del GESTIB

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (global)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (individual)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de contracte verbal

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de relació no contractual

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment de trienni

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de categoria funcional

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Diferències entre bases de cotització

Fulla de Càlcul(EXCEL)

 

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

 

PDF(PDF)

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.doc(WORD)

Plantilla EXCEL per a la comunicació de canvis en el percentatge d'IRPF de varis docents

Fulla de Càlcul(EXCEL)

 

Declaració responsable per a la contractació de professors sense bonificació

 

Declaracio_resp_sense_bonific.pdf(PDF)

Declaracio_resp_sense_bonific.odt(LibreOffice)