MAPA URBANÍSTIC DE LES ILLES BALEARS (MUIB)

El MUIB (MAPA URBANÍSTIC DE LES ILLES BALEARS) consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. Ha estat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat i dirigit per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Paisatge i l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears emprant la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) i dins el marc de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl.

IMPORTANT: El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

El MUIB es troba en procés d'actualització. Si hi ha hagut canvis normatius recents, la informació que s'hi conté pot no estar completament actualitzada i s'ha de contrastar. Per aquest motiu és un sistema obert a aportacions i revisions que ajudin a millorar aquesta eina. Per tant, si detectau alguna incidència tècnica o errors us agrairíem que ens les faceu arribar emprant aquest formulari.


VISOR     (per ordinadors d'escriptori)

MUIB_visor.gif


ARXIU DIGITAL DE PLANEJAMENT

A través d'aquest link podeu accedir a l'arxiu digital de planejament triant un municipi.


Cal advertir que, tot i que el visualitzador mostra una cartografia que és una fusió del planejament municipal i territorial, les categories i fitxes d'informació urbanística generades pel MUIB poden no tenir en compte el planejament territorial (especialment els plans territorials insulars), per la qual cosa la informació dels municipis no adaptats pot estar parcial o totalment derogada per aquests planejaments superiors, especialment en rústic.

La capa de CATEGORIES en certs casos només mostra les categories definides pel planejament municipal i, per conèixer exactament el tipus de sòl rústic, cal superposar la resta de capes d'ordenació i protecció del sòl rústic dels Plans Territorials, Espais Naturals Protegits, etc. Per exemple, un sòl pot tenir la categoria "SR_proteg" al MUIB, ja que és la categoria que li assigna el planejament municipal, però també ésser "AANP" al Pla Territorial.

Del municipi d'Eivissa, a causa de l’anul·lació del PGOU de 2009 i pendent d'incorporar al MUIB l'aprovació definitiva de la nova Revisió del Pla General Municipal, el MUIB només mostra alguns planejaments, plans parcials i modificacions.


DG_Territori_i_paisatge_PETIT.png