Torna

Manual de compatibilitats

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Qui ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat?

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que vulgui exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat.

És a dir:

- Personal eventual.

- Personal funcionari i laboral dels serveis general de l’Administració de la CAIB.

- Personal funcionari i laboral adscrit a organismes autònoms i entitats públiques empresarials.

- Personal directiu professional de naturalesa laboral dels ens del sector públic, regulat a l'article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

01. Sol·licitud compatibilitat.pdf Sol·licitud d'autorització de compatibilitat.pdf

01. Sol·licitud compatibilitat per projectes.pdf Sol·licitud d'autorització de compatibilitat per projectes.pdf

2. Qui podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret?

D'acord amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques:

1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l’escrit d’iniciació l’han formulat dos o més interessats, el desistiment o la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la seva constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
4. L’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, aquests n’instin la continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.

DESISTIMENT

Les persones interessades que hagin sol·licitat l'autorització de compatibilitat i aquesta estigui en tramitació i vulguin desistir de la seva sol·licitud:

01. Sol·licitud desestiment compatibilitat cat.pdf  Sol·licitud de desistiment de l'autorització de compatibilitat.pdf

RENÚNCIA

Les persones interessades que tenguin concedida una autorització de compatibilitat i vulguin renunciar al seu dret:

01. Sol·licitud renúncia compatibilitat cat.pdf Sol·licitud de renúncia del'autorització de compatibilitat.pdf

3. Qui no ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat?

No és necessari sol·licitar la compatibilitat quan es tracti d'una de les activitats enumerades en l'article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques:


A. Les derivades de l’administració del patrimoni personal i familiar.

B. La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, sempre que no tengui caràcter permanent o habitual ni suposi més de 75 hores l’any, així com la preparació per a l’accés a la funció pública.

C. La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per l’ingrés en les administracions públiques.

D. La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de les que habitualment els corresponguin.

E. L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.

F. La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d’aquestes, sempre que no s’originin a conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis.

G. La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social.

H. La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

4. A qui resulta aplicable la normativa sobre incompatibilitats?

D’acord amb l’article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la normativa sobre incompatibilitats és aplicable:

A. Al personal civil i militar al servei de l'Administració de l'Estat i dels seus organismes públics.

B. Al personal al servei de les administracions de les comunitats autònomes i dels organismes depenents, així com de les seves assemblees legislatives i òrgans institucionals.

C. Al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes depenents.

D. Al personal al servei d'ens i organismes públics exceptuats de l'aplicació de la Llei d'entitats estatals autònomes.

E. Al personal que exerceixi funcions públiques i percebi les seves retribucions mitjançant aranzel.

F. Al personal al servei de la Seguretat Social, de les seves entitats gestores i de qualsevol altra entitat o organisme d'aquesta.

G. Al personal al servei d'entitats, corporacions de dret públic, fundacions i consorcis els pressupostos dels quals es doten ordinàriament en més d'un 50 % amb subvencions o altres ingressos procedents de les administracions públiques.

H. Al personal que presta serveis en empreses en què la participació del capital, directa o indirectament, de les Administracions Públiques sigui superior al 50 %.

I. Al personal al servei del Banc d'Espanya i de les institucions financeres públiques.

J. La resta de personal al que resulti d'aplicació el règim estatutari dels funcionaris públics.

5. Quan s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat?

La sol·licitud de compatibilitat s’ha de sol·licitar i s'ha de tenir autoritzada abans de començar la segona activitat.

6. Quina és la durada de l’autorització de compatibilitat?

L’autorització dura mentre es mantenguin les condicions que varen donar lloc a l’autorització de la compatibilitat.

En tot cas, aquesta autorització de compatibilitat deixarà de tenir efectes en el moment què es modifiqui alguna de les circumstàncies de l’activitat pública principal o de l’activitat secundària tingudes en compte per a la seva autorització (canvi de lloc de feina, canvi d’horari, etc).


7. A quin òrgan s'ha de dirigir la sol·licitud de compatibilitat?

Tant si es tracta de sol·licituds per compatibilitzar una segona activitat pública com privada, la sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Funció Pública (codi Dir3 A04035961).

L’òrgan competent per tramitar les sol·licituds és la Direcció General de Funció Pública.

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

El personal al servei d'entitats del sector públic de dret privat haurà de dirigir les sol·licituds d’autorització de compatibilitats als ens als quals estigui adscrits.


8. Per quin canal han de dur a terme les actuacions i tràmits els empleats públics?

D’acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics per efectuar qualsevol tràmit en un procediment administratiu, els “empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic". Per aquest motiu, els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana s'enviaran a l’adreça electrònica que hagi facilitat la persona interessada.


Disponible a l’adreça https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm


9. Quin és el termini de resolució?

-Termini per SOL·LICITAR la compatibilitat: Els qui accedeixin a un lloc del sector públic que d’acord amb la llei resulti incompatible amb el que estaven exercint hauran d'optar per un daquests dins del termini de presa de possessió.

-Termini per RESOLDRE la compatibilitat: sis mesos, d’acord amb l’article 50.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.


10. Efectes del silenci administratiu.

Desestimatori, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

11. Com és el règim disciplinari?

L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu, d'acord amb el que disposen l'article 95.2.n) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i l’article 138.k) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Si es tracta simplement d'incompliment dels terminis o altres disposicions de procediment en matèria d'incompatibilitats la falta es considerarà greu, sempre que no suposi el manteniment d'una situació d'incompatibilitat.

En funció de les faltes es poden imposar les sancions que estableixen la normativa bàsica estatal i la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Serà d’aplicació el Decret 32/2020, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


12. Qui ha de sol·licitar la reducció de l’import del complement específic o equivalent?

Només s'ha d'utilitzar quan la persona sol·licitant no l’hagi sol·licitat inicialment en la sol·licitud mitjançant la selecció de la casella corresponent a la reducció esmentada.

Més informació que cal tenir en compte:

Quan l'únic motiu de denegació de l'autorització de compatibilitat sigui la percepció d'un complement específic o equivalent superior al 30% de les retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tenen el seu origen en l'antiguitat, es pot esmenar aquesta circumstància amb una sol·licitud de reducció voluntària de l'import del complement específic o dels complements equivalents.

D'altra banda, també s'ha de sol·licitar la reducció del complement específic quan la sol·licitud sigui per exercir un segon lloc de treball en el sector privat i l'import anual del complement específic que percep la persona sol·licitant és superior al 30% de les seves retribucions bàsiques, exclosos els conceptes amb origen en l'antiguitat.

Qui tengui concedida la reducció de complement específic, quan cessi en el segon lloc de treball, ha de sol·licitar a la Direcció General de Funció Pública que regularitzi la situació, a l'efecte de tornar a cobrar novament la totalitat del complement específic. En el cas de personal al servei d'entitats del sector públic de dret privat, ha de sol·licitar la reducció de l'import dels complements equivalents a l'específic al departament de recursos humans on està adscrit.

Taula de remuneracions explicativa (als efectes de sol·licitar la reducció del complement específic o l'equivalent)

TAULA_INC_CE_PF_2024_2.png

Taula_retribucions_2023_P._LABORAL.png

01._Reduccio_voluntaria_de_complement.pdfSol·lciitud voluntària de reducció del complement.pdf

Exemples:

-Un funcionari del subgrup A1 que ocupi un lloc de feina amb un nivell 25 i un complement específic de 10.919,16 € haurà de sol·licitar la reducció del complement específic, de manera que se li descomptaran 365,35 € mensuals i un total de 5.804.26 € anuals.


-Un funcionari del subgrup A2 que ocupi un lloc de feina amb un nivell 18 i un complement específic de 3.685,64 € no haurà de sol·licitar la reducció del complement específic, atès que el seu complement específic és inferior al 30 % del seu sou base.


-Un funcionari del subgrup C2 que ocupi un lloc de feina 14 o superior i un complement específic de 3.685,64 € haurà de sol·licitar la reducció del complement específic, de manera que se li descomptaran 54,69 € mensuals i un total de 765,71 € anuals.

13.Comunicació de pròrroga de contracte de professor universitari associat o professora universitària associada

L’objectiu és reconèixer la pròrroga de les circumstàncies de l'activitat docent que es van tenir en compte a l'hora d'autoritzar la compatibilitat.

02._Comunicacio_prorroga_cte._professor-a_universitari.pdf Comunicació_pròrroga_contracte_professor_universitari_associat_o_professora_universitària_associada.pdf


14. Quins criteris es tenen en compte per autoritzar una segona activitat privada?

A. Si pot impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència.

B. Si l'import anual del complement específic que percep la persona sol·licitant és superior al 30% de les seves retribucions bàsiques.

C. Si pot impedir o menyscabar l’acompliment estricte dels deures, en especial atenció a l’acompliment de l’horari general de feina, que es considera de 8.00 a 15.30 h d’acord amb l’Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015.


15. Taula explicativa de les compatibilitats:

desc_taula comp.png