Torna

Manual de compatibilitats

NORMATIVA APLICABLE

-Llei 53/1984, de 26 d’octubre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

-Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Socials, i dels en, els organismes i empreses depenents.

-Disposició addicional dissetena del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

-Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

-Article 50 de la Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d’interès públic l’exercici d’un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’autoritza que el personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el seu sector públic instrumental, i també el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, puguin superar el límit de l’article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, quan exerceixin l’activitat de professor universitari associat.

-Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2017 pel qual es declara d’interès públic, a l’efecte de compatibilitzar dos llocs de feina al sector públic docent en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la impartició com a professor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears de les assignatures de Fonètica i Idiomes corresponents als idiomes italià, francès, alemany i anglès.

-Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual es modifica l’acord de govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears representant a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

-Acord del Consell de Govern de dia 9 d'octubre de 2009 pel qual es declara d'interès públic, a l'efecte de compatibilitzar dos llocs de treball en el sector públic, la impartició de cursos de llengua catalana en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

-Decret 78/2005 de 15 de juliol, pel qual es declara d’interès públic l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit docent musical a l’illa de Formentera.