Torna

Programa operatiu FSE 2014-2020.

desc_Europa_cat.png

Gestió i Seguiment


La Direcció General d’Atenció a la Dependència (Conselleria d’Afers Socials I Esports) mitjançant el Servei d’Atenció a la Discapacitat contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FSE promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 9:

1. SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITATS FÍSIQUES I/O PSICOFÍSIQUES GREUS – SEPAP- (O.E. 9.4.1)

El Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent (SEPAP) és un servei dirigit a persones amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul•lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisi cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.). L’objectiu és facilitar a la persona amb aquest tipus de discapacitat el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida.

PDF Tríptic

PDF Cartell publicitari

PDF Model de sol·licitud d'accés al SEPAP

Estat de tramitació de l’operació : Contractació, executada

Pressupost executat : 322.196,77 €. (cofinançat en un 50 % amb FSE)

DOCUMENTACIÓ DE GESTIÓ DEL SEPAP

0.Protocol de gestió del SEPAP

1.Full d'informació de cofinançament

2.Pla d'atenció integral

3.Full d'aceptació Pla Atenció Integral

4.Registre d'altes i baixes

5.Memòria intermèdia

6.Memòria final

La Direcció General de Fons Europeus ha aprovat l’informe de Bones Pràctiques de l’actuació «Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent per a persones amb discapacitats físiques i/o psicofísiques greus» , cofinançada pel FSE en el marc del PO de Balears 2014-2020, i gestionada per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

2. SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ASSOCIADA A SALUT MENTAL (O.E. 9.4.1)

Servei d’atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat per salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.


L’objectiu principal és la integració social i laboral de les persones amb discapacitat associada a la salut mental. Per això, també ha de donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, potenciar la formació, tenir en compte l’entorn familiar i la coordinació amb els recursos comunitaris de la zona.

Pàgina Web Tramitació d’accés a sol.licitud de plaça

Concertació social del Servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, cofinançat en un màxim del 50 % pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020

Estat de tramitació de l’operació : Concertació social, en execució

Preu de la concertació 2019-2021: 4.815.847,44 € (cofinançat en un 50 % amb FSE)

Pàgina Web Concertació Social

Entitats concertades i places actuals:

•Fundació Deixalles, 17 places per import 407.310,48 Euros
•Fundació Es Garrover, 45 places per import 1.078.174,80 Euros
•Associació Estel de Llevant , 64 places per import 1.533.404,16 Euros
•Associació per a la salut mental Gira-sol, 75 places per import 1.796.958,00 Euros

Resultat esperat: millorar l’atenció i suport a les persones amb discapacitat associada a malaltia mental, que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, social i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

3. SERVEI D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DERIVADA DE SALUT MENTAL (O.E. 9.4.1)

Serveis d’acompanyament per a la valoració, orientació i suport a l’atenció de les persones amb discapacitat. Aquests serveis tenen com a objectiu la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses amb malaltia mental de les Illes Balears.

Pàgina Web Tramitació d’accés a sol.licitud de plaça

Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’acompanyament per a persones amb malaltia mental destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial

Estat de tramitació: tancada

Pressupost de l’actuació: 185.021,20 € (cofinançat fins un màxim del 50% amb FONS FSE)
Convocatòria pública: (BOIB núm. 134, de 22 d'octubre de 2016)

Concertació social dels serveis d'acompanyament per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, confinançat en un màxim del 50% pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020

Estat de tramitació de l’operació : Concertació social, en execució

Preu de la concertació 2018-2021: 2.221.209,64 € (cofinançat en un 50 % amb FSE)

Pàgina Web Concertació Social

Entitat concertada i places actuals:

•Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con menores (GREC) , 65 places per import de 2.221.209,64 Euros

Resultats prevists: millora de la inserció social o laboral de persones que necessiten un suport ampli (amb discapacitat i immigrants), tenint en compte, tant les circumstàncies personals, com el medi educatiu, social o laboral en què es troben i l’evolució del mercat de treball. Tot això es traduirà també en una autonomia més important i la seva reafirmació com a ciutadanes de ple dret en la societat balear.