Torna

Pla de estabilizació FIBAE

Es fa pública la resolució de la presidenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

PDF Resolució

CORRECCIÓ D’ERRADA EN LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I TERMINI D'AL·LEGACIONS DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL DE LA FUNDACIÓ ILLES BALEARS D’ACCIÓ EXTERIOR

PDF Comunicat