Torna

Concertació en Serveis Socials

Els concerts socials


Correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears la configuració del sistema propi de serveis socials i establir un règim de concert diferenciat de la modalitat contractual per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més desafavorits, assegurant la participació i la col·laboració de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre de les Illes Balears en aquesta tasca.

La Llei 10/2013 disposa que s’entén per règim de concertació la prestació de serveis socials de responsabilitat pública a través de tercers, el finançament, l’accés i el control dels quals siguin públics.

La Llei esmentada estableix que el Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament els principis generals i els aspectes bàsics als quals s’han de sotmetre els concerts socials.


Subjectes que poden concertar

Estan facultats per formalitzar concerts socials amb l’Administració les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, nacionals dels estats membres de la Unió Europea, que siguin titulars dels serveis prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica, insular o local, i que són susceptibles de prestar-se mitjançant el règim de concert social.

Concertació en Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

En aquesta pàgina podeu accedir a les convocatòries i a les resolucions dels concerts socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.Normativa

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021 pel qual s’aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s’han de concertar durant l’any 2021 i es declaren els serveis d’interès econòmic general

Els informes de demanada de serveis socials indiquen que és necessari ampliar l'oferta de determinats serveis de la Cartera bàsica. Així, amb la finalitat de consolidar la xarxa de serveis socials, es fa necessari ampliar i donar estabilitat a una sèrie de serveis i definir els serveis considerats excepcionalment d'interès econòmic general.

BOIB Núm 026 - 23 / febrer / 2021

 PDF Acord  previsió prestacions i serveis a concertar 2021

Acord del Consell de Govern de 12 d’abril de 2021 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i
els serveis de serveis socials que s’han de concertar durant l’any 2021, aprovada per l’Acord del
Consell de Govern de 22 de febrer de 2021

BOIB Núm 049 - 13 / Abril / 2021

Boib modif pla concerts.pdf Acord modificació pla concerts 2021

Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis de serveis socials que s’han de concertar durant l’any 2021, aprovada per Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2021

 BOIB Núm 133 - 28 / setembre / 2021

PDF Acord modificació pla concerts 2021


Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma
de les Illes Balears

Aquesta llei té per objecte establir els principis bàsics de la contractació, la concertació i la cooperació directa dels serveis a les persones en l’àmbit social que formalitzin les administracions públiques competents a les Illes Balears, amb la finalitat de proveir uns serveis de qualitat a la ciutadania. 

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta llei.

 PDF Llei 12/2018 de 15 de novembre

Decret 48/2017 de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials

Té per objecte regular els principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials en l’àmbit territorial de les Illes Balears, d’acord amb el que preveu l’apartat 5 de l’article 89 bis de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Aquest decret ha quedat derogat per la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears

 PDF Decret 48-2017 de 27 d’octubre