Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Introducció

Al BOE del 2 de juny de 2021 es va publicar el Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que incorpora la transposició de la Directiva 2018/844/UE.

Aquest Reial Decret estableix el procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació d'eficiència energètica, amb el que s'inicia el procés de certificació, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d'energia. És d'aplicació als edificis de nova construcció i als edificis existents que es venguin o es lloguin. A més imposa l'obligació d'entregar als compradors dels habitatges o a les persones que els lloguin un certificat d'eficiència energètica que els permeti conèixer les característiques de l'edifici per poder avaluar i comparar abans de la venda o l'arrendament.

El 2 de maig de 2019 va entrar en vigor la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Destacam els següents articles que afecten a la certificació energètica d’edificis:

Art. 33 “els certificats d’eficiència energètica han d’incorporar ... un mínim de tres propostes de millora d’eficiència energètica, que han d’incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la rendibilitat durant el seu cicle de vida útil.”

Art. 35 “1. No es pot atorgar la llicència de primera ocupació a noves edificacions sense disposar prèviament del certificat d’eficiència energètica..., inscrit degudament.” “no es pot atorgar el certificat de final d’obra del tècnic per a obres de rehabilitació, de reforma o canvi d’ús d’edificacions existents sense disposar prèviament del certificat d’eficiència energètica, inscrit degudament.”

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a l'adreça: registrecertificacio@energia.caib.es