Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre d'explotacions ramaderes

Introducció

En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d'Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears.

El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l'aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s'exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l'article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s'hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració.

 

El Registre està constituït pels registres corresponents dels consells insulars, als quals en correspon la gestió en l'àmbit territorial propi, en aplicació de l'article 2.4 de la Llei 8/1999, de 2 d'abril, d'atribucions de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

El Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears té caràcter públic i informatiu.

 

Destinataris

Titulars d'explotacions ramaderes.

 

Documents

Per emplenar correctament les sol·licituds podeu consultar les Instruccions per emplenar sol·licituds.pdfInstruccions per emplenar sol·licituds.pdf o bé dirigir-vos a la delegació comarcal del FOBAIBA o consell insular.pdf delegació comarcal del FOBAIBA o consell.pdf  que tingueu més aprop.

 Sol?licitud inscripcio o ampliacio 2021.pdf Sol·licitud inscripció o ampliació 2021.pdf

Sol·licitud de canvi de titularitat 2021.pdf Sol·licitud de canvi de titularitat 2021.pdf

Sol·licitud de baixa 2021.pdf Sol·licitud de baixa 2021.pdf

Sol·licitud persona autoritzada 2021.pdf Sol·licitud persona autoritzada 2021.pdf

 

En el cas de la sol·licitud d'inscripció, a més de la sol·licitud, s'ha d'emplenar la fitxa zootècnica de l'espècie animal que volgueu donar d'alta. Per això, us heu de llegir els tipus d'explotacions dels quals volgueu sol·licitar l'alta al registre.

 

Explotacions ramaderes sense regulació sectorial

Són les explotacions que no tenen una normativa específica de registre i per aquest motiu s'inscriuen dins la secció general del Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.

Explotacions ramaderes amb regulació sectorial

Són les explotacions que tenen una normativa específica de registre i per aquest motiu s'inscriuen dins seccions específiques del Regsitre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.

 

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Centre: Direcció General de Medi Rural i Marí. C/Reina Constança, 4. 07006 Palma

 

Termini màxim per a la resolució

Tres mesos

 

Termini màxim per a la notificació

Tres mesos

 

Silenci administratiu

Positiu

 

Fi de la via administrativa

No

 

 

Llista de normatives

Tràmit telemàtic