AUTORITZACIONS DE CERTÀMENS RAMADERS

1. Antecedents

Des de fa molts d'anys a un gran nombre de municipis de les Illes Balears es duen a terme mercats, fires i altres concentracions ramaderes, molts dels quals anualment, amb la finalitat de difondre i promoure la ramaderia balear i també de millorar les races d'interès per a la nostra comunitat.

Aquestes concentracions representen un risc sanitari evident per la gran afluència d'animals de distints orígens i espècies. Per aquest motiu, és molt important dur a terme la programació i el control higiènic sanitari de l'esdeveniment, i que el veterinari responsable tengui en compte la seva implicació en el control de malalties i en l'elaboració d'un disseny del maneig adequat.

2. Base legislativa

  • Secció 2a de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
  • Article 25 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
  • Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
  • Decret 37/1989, de 31 de març, pel qual es regulen els certàmens ramaders amb presencia de bestiar viu a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 31 d'agost de 2006, per la qual s'estableixen mesures relatives a la prevenció de la influença aviària.

3. Àmbit d'aplicació

Per dur a terme certàmens ramaders a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears és preceptiva l'autorització prèvia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

4. Sol·licitud d'autorització

Com a mínim trenta dies abans de la data del certamen, l'ajuntament o la comissió organitzadora ha de presentar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca una sol·licitud d'autorització, que ha de recollir explícitament la identificació del certamen (d'acord amb l'article 1 del Decret 37/1989) i del dia i l'horari en què ha de tenir lloc.

Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la memòria zoosanitària signada pel veterinari responsable del certamen. En cas que el mateix dia i en el mateix lloc es duguin a terme dos o més tipus de certàmens, s'ha de presentar una única memòria zoosanitària que els descrigui.