Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions d'avicultura de carn

 

El Reial decret 1084/2005 estableix les normes d'ordenació de les explotacions d'avicultura de carn.

 

Aquest Reial decret estableix les normes d'ordenació de les explotacions avícoles per a la producció de carn, incloses les condicions mínimes d'ubicació, la infraestructura zootècnica i higienicosanitària, de maneig i de registre, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals i protecció del medi ambient. És aplicable a les explotacions en les quals es criï o es mantingui aviram per a la producció de carn, segons defineix l'article 2, directament o com a reproductores per a la producció de carn.

 

A les explotacions ramaderes especials de tractants o operadors comercials i als centres de concentració d'animals, d'oci, d'ensenyament i recerca, definides a l'annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre general d'explotacions ramaderes, només els són aplicables els articles 4 c, 5, 6, 7, 8 b, 8 e, 8 f, 9 i 11 d'aquest Reial decret.

 

Als efectes d'aquest apartat, també es consideren explotacions ramaderes especials de tractants o operadors els comerços que comprin i venguin pollets d'un dia de vida i altre aviram.

 

Als escorxadors d'aus, només els són aplicables els articles 4 b 2n, 4 c, 6, 7, 8 b, 8 e, 8 f, excepte la declaració censal que preveu el paràgraf 3 de l'article 8 e, i també els articles 9 i 11.

 

A les explotacions d'aus cinegètiques per a la solta o repoblació, només els són aplicables els articles 3, 4 c, 5, 6, 7, 8 b, 8 e, 8 f, 9, 11 i, si s'escau, 8 d.

 

S'exceptuen de l'aplicació d'aquest Reial decret, tret pel que fa a la inscripció en el registre:

 

a) Les explotacions d'autoconsum, segons es defineixen a l'article 2 b.

b) La fauna silvestre, segons es defineix a l'article 3.5 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril.

c) Els animals de companyia i domèstics, segons es defineixen als apartats 3 i 4 de l'article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril.

d) Els centres d'inspecció i quarantena, segons es defineixen als apartats 25 i 26 de l'article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril.

 

Als efectes del que preveu aquest Reial decret, són aplicables les definicions que contenen l'article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril; l'article 2 del Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, i l'article 2 del Reial decret 328/2003, de 14 de març. Així mateix, s'entén com a:

 

a) Explotació avícola de carn: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de les explotacions a l'aire lliure, qualsevol lloc en el territori nacional, utilitzat per a la cria o la tinença d'aviram per a la producció de carn, tal com es defineixen en el paràgraf d; d'ara endavant, explotació.

b) Explotació d'autoconsum: l'explotació que produeix fins a un màxim de 210 quilos en equivalent de pes viu d'au a l'any i que en cap cas comercialitza els animals o la seva carn. No poden tenir aquesta consideració les explotacions que mantenen o crien espècies d'aus corredores (ratites).

c) Titular de l'explotació: qualsevol persona física o jurídica propietària o responsable dels animals, fins i tot amb caràcter temporal.

d) Aviram per a la producció de carn: les gallines, els indiots, les pintades, els ànecs, les oques, les guatlles, els coloms, els faisans, les perdius i les aus corredores (ratites), criats o mantinguts en captiveri com a aus de cria o d'explotació per a la producció de carn (d'ara endavant, aviram). S'inclouen en aquesta definició, atès la possible destinació final per al consum, les aus d'aquestes espècies que es crien per a la repoblació cinegètica.

e) Bioseguretat: conjunt de mesures que afecten les estructures de l'explotació i els aspectes del maneig orientats a protegir els animals de l'entrada i la difusió de malalties infectocontagioses i parasitàries a les explotacions.

f) Unitat de producció: recinte, nau o espai delimitat que conté una sola bandada. Quan una explotació tingui diverses unitats de producció, aquestes han d'estar delimitades pel mateix dispositiu perimetral i disposar de les mateixes condicions de bioseguretat.

 

Les explotacions avícoles de carn de producció i reproducció, segons es defineixen a l'annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març, dependent de l'activitat o activitats a què es dediquin, es diferencien segons la classificació zootècnica següent:

 

a) Explotacions de selecció: les que es dediquen a la producció d'ous per incubar destinats a la producció d'aus de cria.

b) Explotacions de multiplicació: les que mantenen aus de cria, dedicades a produir ous per incubar destinats a la producció d'aus d'explotació.

c) Explotacions de recria o vivers d'aus de cria: les que es dediquen al manteniment d'aus de cria abans de la fase de reproducció.

d) Explotacions de recria o vivers d'aus d'explotació: les que es dediquen al manteniment d'aus d'explotació abans de la fase de producció.

e) Explotacions de producció: les que es dediquen al manteniment d'aus d'explotació per a la producció de carn o per al subministrament d'espècies de caça per a repoblació.

f) Incubadores: les explotacions l'activitat de les quals consisteix en la incubació, l'eclosió d'ous per incubar i el subministrament de pollets d'un dia de vida.

 

Cada explotació té una única classificació zootècnica als efectes de registre i identificació. No obstant això, una explotació pot tenir més d'una classificació sota un mateix codi d'explotació, tan sols en el cas en què les autoritats competents considerin que les mesures de bioseguretat i el programa sanitari previst a l'article 4 b 1r són adequats i suficients per prevenir la introducció i el contagi de malalties.

 

La qualificació sanitària de les explotacions és la que determini l'autoritat competent en funció, essencialment, de la seva situació sanitària davant les malalties que siguin objecte de control o eradicació establerta per reglament.

 

D'acord amb l'annex II.9.B del Reial decret 479/2004, de 26 de març, les explotacions avícoles de carn es classifiquen en una de les formes següents, segons la sostenibilitat o autocontrol:

 

a) Sistema de cria ecològica: el sistema de cria en el qual les aus són produïdes en condicions diferenciades, de conformitat amb el Reglament (CEE) núm. 2092/1991 del Consell, de 24 de juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.

b) Sistema de cria convencional: el sistema de cria en el qual les aus no són produïdes segons el que estableix el Reglament (CEE) núm. 2092/1991 del Consell, de 24 de juny de 1991, per la qual cosa no poden ser incloses en el sistema anterior.

 

A més de les classificacions dels apartats 1, 2 i 3, les explotacions avícoles de carn que produeixin sota algun dels sistemes d'etiquetatge facultatiu descrits a l'annex IV del Reglament (CEE) núm. 1538/1991 de la Comissió, de 5 de juny de 1991, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CEE) núm. 1906/1990, pel qual s'estableixen normes de comercialització aplicables a l'aviram, es poden classificar, amb caràcter voluntari, segons alguna de les formes de cria següents:

 

a) Sistema extensiu en galliner.

b) Galliner amb sortida lliure.

c) Granja a l'aire lliure.

d) Granja de cria en llibertat.

 

Únicament les explotacions de pollastres, galls, gallines i capons, indiots, oques, ànecs i pintades es poden incloure en aquesta classificació.

 

Inscripció al registre

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació d'avicultura de carn ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions d'avicultura de carn. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions d'avicultura de carn - i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions de d'avicultura de carn ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre. El llibre de registre, el dissenyarà el titular tenint en compte que ha de tenir el format que estableix la normativa.

 

Documents específics

Ficha zootécnica explotaciones de avicultura de carne_cas.pdf Ficha zootécnica explotaciones de avicultura de carne_cas.pdf