06/04/2023

- Resolució de 3 d'abril de 2023 per la qual es modifica la Resolució de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera PDF


5/agost

- Per a RENUNCIAR, d'acord amb les condicions de la convocatòria, podeu accedir al següent <tràmit de renúncies>


5/agost

- Resolució de 5 d'agost de 2022, per la qual es fa pública la llista DEFINITIVA d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

- Llista DEFINITIVA d'adjudicacions. (Pot consultar-se a través del portal de baremació)


4/agost

El termini per presentar reclamacions és des del dia 04/08/2022 a les 12:45 hores fins al 05/08/2022 a les 12:45 hores.

>>>> Accés al tràmit (Mestres)

>>>> Accés al tràmit (Secundària)


4/agost

- Resolució de 4 d'agost de 2022 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2022-2023. PDF

- Consulta interactiva de l'adjudicació

- Llista de l'adjudicació provisional per el curs 2022-2023 PDF

- Places que han estat anul·lades pel tràmit d'aspirants a funcionaris interins PDF


1/agost

Per als funcionaris docents interins, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 1 d'agost a les 13:00 hores fins al 4 d'agost a les 08:59 hores.

>>>>> Accés al tràmit

* Les places corresponents a especialitats de difícil cobertura (instrucció 17na de l'Annex 1 de la Resolució 5681 - BOIB 87, 5 de juliol de 2022) es poden consultar dins el tràmit sempre i quan l'aspirant tingui admesa una d'aquestes especialitats.


1/agost

Actualització de la llista de places vacants:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària.PDF


1/agost

- Resolució de dia 1 d'agost llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques.PDF


29/juliol

- Resolució de dia 29 de juliol llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista de places anul·lades pel tràmit d'adjudicació d'opositors. PDF

- El termini per presentar reclamacions és des del dia 29/07/2022 a les 11:40 hores fins al 01/08/2022 a les 11:40 hores.

>>>>> Accés al tràmit


28/juliol

- Resolució de dia 28 de juliol de correcció d'errors de la resolució de dia 25 de juliol de 2022 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF


27/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per als funcionaris docents en pràctiques, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 27 de juliol a les 12:01 hores fins al 29 de juliol a les 08:59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


27/juliol

- Llista de funcionaris docents en pràctiques. PDF


27/juliol

Actualització de la llista de places vacants:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres.PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


25/juliol

- Resolució de dia 25 de juliol de 2022 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF


20/juliol

AVIS: Us recordam que per accedir al tràmit de selecció de places per als funcionaris en pràctiques i funcionaris interins, que s'iniciarà en breu, és necessari l’autenticació mitjançant Cl@ve (certificat digital / DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente).

Per tal de verificar el funcionament correcte de les vostres credencials us recomanam provar aquest sistema d'autenticació accedint al portal de baremació particular. 

https://www.caib.es/sadperdoc5front/baremacio/veureBaremacio.do


18/juliol

L'accés als tràmits corresponents a canvi d'illes i especialitats afins es troben accesibles al portal del docent interí (menú utilitats)    

 

- Resolució de 13 de juliol de 2022 per la qual es corregeixen els errors observats en l'annex 1 de la Resolució de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents, funcionaris docents en pràctiques i funcionaris interins. PDF


11/juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 11 de juliol de 2022 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

    - Lloc de treball suprimit PDF

    - Desplaçats per manca d'horari PDF

    - En expectativa de destinació definitiva PDF

    - Reingressats PDF

    - Destinació en comissió de serveis PDF


INFORMACIÓ: Els funcionaris de carrera que procedeixen d'una administració diferent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que el dia 11 de juliol se'ls ha confirmat l'adjudicació d'una destinació provisional per al curs 2022/2023 hauran d'aportar, a partir d'aquesta data, un certificat emès per la seva administració d’origen on constin les darreres retribucions percebudes (Certificat d’Havers). Els triennis i/o sexennis no inclosos en el document esmentat s’acreditaran amb un certificat, vàlid administrativament, del reconeixement corresponent (en cap cas s’admetran com a vàlides les còpies simples).

També hauran de lliurar, degudament emplenats, signats i mitjançant el tràmit telemàtic, els corresponents documents de dades personals, dades bancàries, retenció en concepte d'IRPF i el model 145 que s'adjunten. PDF  PDF  PDF  PDF


Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al Tel. : 971177601

08/juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 8 de juliol de 2022 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

    - Lloc de treball suprimit PDF

    - Desplaçats per manca d'horari PDF

    - En expectativa de destinació definitiva PDF

    - Reingressats PDF

    - Destinació en comissió de serveis PDF

El termini per presentar les reclamacions és des del 08 de juliol a les 15:00 hores fins al 11 de juliol a les 15:00 hores.

>>>>> Accés al Tràmit

.


- Relació de places oferides en el tràmit del dia 6 al 8 de juliol i que han estat anul·lades. PDF

.


06/juliol

i

08/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places a és des del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit

.


05/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF


05/juliol

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF05/juliol

- Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari:

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d'horari.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2022-2023.

d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s'inclouen en l'annex 6 d'aquesta ordre.

- Termini per presentar les sol·licituds

1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places a és des del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores.

2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 27 de juliol a les 12:01 hores fins al 29 de juliol a les 08:59 hores.

3 Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del1 d'agost a les 14:01 hores fins al 4 d'agost a les 08:59 hores.


05/juliol

- Resolució de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents, funcionaris docents en pràctiques i funcionaris interins. PDF