Portal del docent interí

Benvinguts al portal del docent interí

Convocatòria setmanal de places

Convocatòria setmanal de places

IMPORTANT! - MODIFICACIÓ DATES LÍMITS SOL·LICITUD DE SUBSTITUCIONS

La resolució 5681 (BOIB 87 de 5 de juliol de 2022) estableix en el seu annex 2 que les places incloses en el procés d'adjudicació de substitucions (tràmits de cap de setmana) són aquelles que els centres educatius hagin sol·licitat abans de les 12:00h dels dijous mitjançant el Gestib ajuntat la documentació corresponent acreditativa.

En aquest sentit i excepcionalment, s'entendrà també que aquells funcionaris interins que cessin els dijous abans de les 12:00h seran considerats funcionaris disponibles per al tràmit d'adjudicació de substitucions.

Procediment urgent de substitucions

1

Procediment urgent de substitucions

5681 Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca el procés d'adjudicació, annex 2, instrucció 3).

Poden participar en aquest procediment els aspirants que s'indiquen en la instrucció 3.3, Annex 2, Resolució 5681 (BOIB 87 de 5 de juliol de 2022), sempre que acreditin com a mínim la titulació que dona accés a l'especialitat de la plaça sol·licitada en aquest tràmit segons l'annex 4 de la Resolució 13088 (BOIB 180, de 30 de desembre de 2021).

Places de procés extraordinari / sense convocatòria

Places de procés extraordinari / sense convocatòria

En aquest apartat podreu comprovar les places que s'assignen en el procés extraordinari

Conselleria d'Educació i Formació Professional


home  Direcció: C/Ter, 16
  07009 Palma de Mallorca
phone  971 177 800
email  Primària: primaria@dgpdocen.caib.es
email  Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es