Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.


  A qui va dirigit? Organisme Responsable / Normativa / Preguntes freqüents


Podeu fer la tramitació telemàtica:

>>Amb identificació mitjançant el DNI electrònic (DNIe) o algun dels certificats electrònics reconeguts.

>>Sense necessitat d'autenticar-se. En aquest cas només haureu d’introduir el vostre número de telèfon mòbil, ja que posteriorment rebreu un SMS amb un codi que haureu de ficar per poder registrar la sol·licitud correctament.

Aquest tipus d'accés implica que l'Administració pot consultar i comprovar les vostres dades identificatives del DNI/NIF a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest  efecte. D'acord amb l'article 28.2 de la LPACAP (Llei 39/2015, de 2 d'octubre), s'entén atorgat el consentiment per a aquesta consulta, tret que marqui la casella de que no la permet. En aquest cas, haureu d’annexar telemàticament una foto del vostre DNI (anvers i revers), quan faceu la tramitació de la sol·licitud. Si no ho fa, se us requerirà abans de tramitar la sol·licitud.>>Podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments adherits, o a les oficines de correus.

¿Existeixen altres formes de sol·licitar informació?

Sí, hi ha altres formes d’obtenir informació:

>> Simple informació general sobre el funcionament, horaris, localització dependències, etc d'organs i serveis de la Comunitat Autònoma

>> Informació sobre un procediment en el que es tengui la condició de persona interessada