Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

06/09/2018

Decret sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Direcció General de Política Lingüística


FITXA : Decret sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


Objecte:

Aquest decret té com a finalitat desplegar l'ordenació legal de l'ús de les llengües oficials a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, completada fins a l'any 2012 pel Decret 100/1990, de 29 de novembre, any en què va ser derogat per la Llei 9/2012, de 19 de juliol.

Les mesures que incorpora aquest decret són en bona part les que ja implantà el text reglamentari de 1990. Això no obstant, cal destacar com a novetat les derivades de la implantació de l'administració electrònica i del desenvolupament de les comunicacions mitjançant Internet i les xarxes socials.

Aquestes mesures s’orienten, en primer lloc, a precisar el règim jurídic de l’oficialitat del català sense minva de l’estatus constitucional de la llengua castellana i amb ple respecte als drets lingüístics dels ciutadans, els quals tenen dret a ser atesos per l’Administració en la llengua oficial de la seva elecció, tal com es desprèn, a més, dels articles 4 i 14.3 de l’Estatut d’autonomia.

En segon lloc, aquestes mesures s’adrecen al compliment dels objectius de foment i normalització de la llengua catalana fixats pel legislador i, per tant, incorporen, en paraules de l’exposició de motius de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, «solucions ja conegudes que poden contribuir decisivament, pel seu efecte multiplicador, a recuperar, consolidar i fomentar l’ús normal del català en el funcionament dels serveis públics».

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 22 de setembre de 2017

 

Fase actual de tramitació: Decret publicat al BOIB dia 12 de gener de 2019 (núm. 6/2019)

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 84 visites i dues aportacions telemàtiques. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 152, de 14 de desembre de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret, que ha generat 54 visites i una aportació telemàtica per aquest Portal. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

02/06/2017 Informe DG inici procediment

05/06/2017 Resolució consellera consulta pública

21/09/2017 Informe proposta de decret

21/09/2017 Estudi de càrregues administratives

22/09/2017 Resolució inici del procediment

11/12/2017 Memòria anàlisi impacte normatiu

11/12/2017 Resolució DG informació pública

08/11/2017 Projecte decret TA

28/05/2018 Informe al·legacions

05/12/2017 Informe impacte de gènere

22/06/2018 Informe SJ

22/06/2018 Informe SG

02/07/2018 Projecte de decret CC

12/11/2018 Dictàmen Consell Consultiu

12/01/2019 Decret publicat al BOIB