Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre 29/10/2018 19/11/2018
Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un projecte de decret de modificació del Decret 52/2016, de 5 d'agost, i del Decret 40/2017, de 25 d'agost 02/11/2018 23/11/2018
Projecte de Decret pel qual es regulen els informes d’avaluació dels edificis 12/11/2018 30/11/2018

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any 2018

Històric any 2017