Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021 13/12/2017 05/01/2018
Avantprojecte Llei de parelles estables 7/12/2017 2/01/2018
Ordre per la qual es regula la inscripció en el Registre Professional de Socorristes d’Activitats Aquàtiques de les Illes Balears 1/12/2017 27/12/2017
Projecre de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la CAIB 30/11/2017 22/12/2017

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any