Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de Decret relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a l’eficiència energètica als edificis, a les instal·lacions tèrmiques i a l’enllumenat exterior, els plans de gestió energètica, les estadístiques energètiques i la gestió de la demanda 16/08/2021 17/09/2021
Avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada 06/09/2021 24/09/2021
Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals de coordinació, organització i funcionament pels quals s’han de regir els bancs de terres en l’àmbit de les Illes Balears i es crea el banc de terres de Mallorca 10/09/2021 30/09/2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2020

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2019

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2018

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2017

Documentació interna*:

Annex I. Fitxa per a la consulta prèvia

*no necessària per la ciutadania.