Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Avantprojecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del servei de Salut de les Illes Balears 22/01/2020 11/02/2020
Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les illes Balears 17/01/2020 06/02/2020
Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència 16/01/2020 12/02/2020
Projecte de decret pel qual es regulin les condicions per exercir les modalitats de busseig professional en aigües interiors marítimes o continentals de les Illes Balears 16/01/2020 05/02/2020
Projecte de decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 14/01/2020 04/02/2020

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017