Participació ciutadana

 

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris,  d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  entrant en la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (un document o, en cas de ser més d'un, mitjançant un document comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per realitzar les aportacions
Consulta pública al Projecte de decret pel qual es regulen les bonificacions al transport marítim interinsular als residents de les Illes Balears 16/10/2017 06/11/2017
Consulta prèvia a la redacció del Projecte de Llei de Ports 09/10/2017 30/10/2017
Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears 05/10/2017 26/10/2017
Consulta prèvia a la redacció de l'Avantprojecte de llei de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears 04/10/2017 25/10/2017
Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears 04/10/2017 25/10/2017
Consulta prèvia a la redacció de l'Avantprojecte de llei de la funció pública de la CAIB 04/10/2017 25/10/2017
Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual es regula les condicions de treball, vacances, permisos i llicències i del personal funcionari de la CAIB 02/10/2017 23/10/2017

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any