Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova l’agrupació racial de la vaca de la reina i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los. 18/10/2019 8/11/2019
Projecte de decret pel qual es regula el Registre Electrònic General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 11/10/2019 24/10/2019
Projecte de decret regulador del registre balear de petjada de carboni i d'altres obligacions en matèria de reducció d'emissions establertes en la Llei 1/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energética. 8/10/2019 5/11/2019

 

Històric de les consultes prèvies de l'any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017