Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 Avís: Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 pel RD 537/2020, de 22 de maig, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprenen o es inicien, des de l'esmentada data, els terminis de tramitació dels procediments que s'haguessin suspès.

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de Decret pel qual es regula l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública a l'àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental 26/02/2021

26/03/2021

Avantprojecte de llei de farmàcia de les Illes Balears. 25/02/2021

18/03/2021

Projecte d'Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es regula l’oferta formativa que es pot impartir en els centres d’educació de persones adultes que depenen de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. 23/02/2021

17/03/2021

Avantprojecte de llei de cooperació al desenvolupament 10/02/2021

03/03/2021

Històric any 2021

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017