Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de Reglament Marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears 19/03/2018 11/04/2018
Projecte de decret per establir el règim jurídic i de contractació del personal investigador dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears 09/03/2018 03/04/2018
Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears 06/03/2018 26/03/2018
Consulta prèvia a la redacció del projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de màquines de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears 06/03/2018 27/03/2018
Consulta prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un decret pel qual es regula el règim jurídic dels salons de joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears 06/03/2018 27/03/2018
Projecte de decret del conseller d'Educació i Universitat sobre el procés d'admissió d'alumnes 27/02/2018 20/03/2018
Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment per a la convocatòria i l’aprovació del Programa de competició del Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat Escolar de les Illes Balears 27/02/2018 20/03/2018
Projecte de decret de reconeixement, declaració i qualificació dels graus de discapacitat i dependència i modificació d'articles del Decret 85/2010 26/02/2018 19/03/2018

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any 2018

Històric any 2017