Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

02/03/2019

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic


FITXA :  Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica


Objecte:

La Llei marca el full de ruta cap a un futur sostenible per a les nostres illes, com a senya d’identitat internacional. Té per objecte l’ordenació de les accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears, així com la transició a un model energètic sostenible, eficient i descarbonatitzat al 100% el 2050.

Les finalitats concretes de la llei són:

- Estabilització i decreixement de la demanda energètica

- Reducció de la dependència energètica de l’exterior

- Desplegament d’energies renovables i descarbonització

- Democratització de l’energia

- Gestió intel·ligent de la demanda

- Resiliència i adaptació al canvi climàtic

- Transició justa

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

 

Data d'inici de la tramitació:

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, de 23 de gener de 2017, mitjançant la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública a la ciutadania en relació a l’elaboració d’una llei en matèria d’energies renovables, eficiència energètica i canvi climàtic, en compliment de l’article 133 de la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, de 17 de juliol de 2017, per la qual s’ordena l’inici del procediment d’elaboració de l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

 

Fase actual de tramitació:

La Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears va ser aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 12 de febrer de 2019 i es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Núm. 27, de 2 de març de 2019. La llei entra en vigor (amb les excepcions que s’esmenten a la disposició final cinquena) al cap de dos mesos d’haver-se publicat.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat  200 visites i 5 aportacions telemàtiques. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació

 

D'altra banda, el Projecte de Llei s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 6 de març de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 381 visites, amb 17 al·legacions per aquest Portal. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

19/01/2017 01_Memoria justificativa

23/01/2017 02_Resolucio conseller Consulta previa

16/02/2017 03_Certificacio DG particp i transp sobre consulta previa

17/07/2017 04_Resolucio conseller inici procediment_cat

19/10/2017 06_Ofici DG Relacions amb Parlament_inici procediment

23/10/2017 07_Comunicacio Consell Economic i Social

08/02/2018 08_Informe_Marc_normatiu i disposicions afectades

15/02/2018 09_Estudi carregues_administratives

26/02/2018 10_Ofici sobre Informe impacte normatiu infància

xx/xx/xxxx 11_Memoria participació consulta previa

23/02/2018 12_Resolucio conseller consulta publica_cat

02/03/2018 14_Informe impacte economic

xx/02/2018 15_Avantprojecte de llei de CCiTE_06_03_2018

06/03/2018 17_Anunci BOIB tràmit informació pública_cat

09/03/2018 19_Oficis tramit audiencia

09/04/2018 20_Certificacio DG particp i transp sobre informacio publica

27/06/2018 21_Estudi_carregues_administratives_actualitzat

06/07/2018 22_Sol·licitud informe IBDONA

12/07/2018 23_Sol·licitud informe HISENDA sobre Institut Energia IB_registre

18/07/2018 24_Pla actuacio Institut Energia IB

18/07/2018 25_Estudi_economico financer Institut Energia IB

19/07/2018 26_Informe IBDONA_136-18 IG Llei Canvi Climatic

23/07/2018 27_Informe incorporacio a Llei CCiTE recomanacions IBDONA

23/07/2018 28_Informe sobre al·legacions a la Llei CCiTE

23/07/2018 29_Diligencia_Consell Assessor Energia_23_07_2018

23/07/2018 30_Memoria impacte normatiu Llei canvi climatic_signada

xx/xx/2018 31_Avantprojecte de llei de CCiTE_25_07_2018

02/03/2019  BOIB publicació Llei Canvi Climàtic i Transició Energètica