Introducció

En termes genèrics, els voluntaris de protecció civil són aquelles persones que lliurement i desinteressadament formen part d'entitats públiques o privades sense ànim de lucre, que tenen com a finalitat principal la protecció i la seguretat de les persones i dels seus béns, i que són expressió de solidaritat humana i mitjà significatiu de participació ciutadana en la vida comunitària.

La Direcció  General d'Interior, Emergències i Justícia (DGIEJ) del Govern de les Illes Balears vetlla per la creació d'agrupacions i ofereix formació per als voluntaris que les integren. També col·labora amb els municipis aportant-los recursos materials per al desenvolupament de les tasques de protecció civil.

Pel que fa a l'112, aquests col·lectius municipals són també un referent i, per tant, reben sovint els avisos de la central quan es produeixen incidents en els quals es considera oportuna la seva intervenció com a suport als organismes professionals d'emergències.

 

Què són els voluntaris?

S'entén per voluntaris al conjunt de persones dedicades a activitats d'interès general que tenen un caràcter solidari i altruista i que són el resultat d'una decisió lliurement adoptada i no conseqüència d'un deure jurídic o una obligació personal. Aquestes tasques altruistes es desenvolupen a través d'organitzacions públiques o privades i en funció de programes o projectes concrets.

La seva feina ve emparada per la Llei 2/85, de 21 de gener, sobre protecció civil, la qual estableix que correspon a les administracions públiques la promoció i recolzament de la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la protecció civil, a través d'organitzacions dedicades especialment a la prevenció de situacions d'emergència.

 

Agrupacions

El voluntariat de Protecció Civil a les Illes Balears va començar a principis del1995 amb la creació de la primera agrupació municipal a Lloseta (Mallorca). En aquests moments existeixen ja 43 agrupacions, de les quals 31 corresponen a Mallorca, 6 a Menorca, 5 a Eivissa i 1 a Formentera. Aquests col·lectius apleguen conjuntament al voltant de 1.020 voluntaris, els quals aporten desinteressadament el seu temps i els seus coneixements.