Torna

Processos Electorals

Mètodes de votació - Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

Aquest procediment té caràcter voluntari, de manera que les persones que vulguin podran acudir directament a la mesa electoral i votar assistits per persones de la seva confiança.

Les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema de lectoescriptura braille i que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % o siguin afiliades a l'ONCE podran votar a través d'aquest procediment.

Les persones interessades hauran de comunicar a l'Administració (Vicepresidència i Conselleria de Presidència en les eleccions al Parlament de les Illes Balears) en un termini de 27 dies, comptadors des de la convocatòria electoral, la intenció d'utilitzar aquest mètode de votació.

En la comunicació, els electors han d'indicar: nom, llinatges, domicili, DNI i número de telèfon de contacte. A més, han de manifestar el coneixement del sistema de lectoescriptura braille i que tenen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, o que són afiliats a l'ONCE. L'Administració podrà requerir en qualsevol moment la verificació d'aquestes dades.

El procediment consisteix en la utilització de sobres i paperetes normalitzats juntament amb una documentació específica en sistema braille, que es troba sota la custòdia del president o presidenta de la mesa electoral on li correspon exercir el dret a sufragi.

El dia de la votació, el president o presidenta de la mesa o, si escau, algun dels vocals, lliurarà la documentació que integra el procediment de vot accessible i indicarà l'espai del col·legi electoral habilitat per a la seva manipulació. Amb aquesta finalitat, podrà sol·licitar que els membres de la mesa l'acompanyin. Si això no és possible, podrà acompanyar-lo la persona representant de l'Administració o els membres de les forces i cossos de seguretat presents en el col·legi electoral.

Aquest sistema de votació es regula en les normes següents:

-        Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi

-        Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre