Torna

Processos Electorals

Informació a l'Elector - Sufragi actiu

El dret de sufragi actiu és el dret al vot.

-        Qui pot votar amb caràcter general?

Poden votar amb caràcter general els ciutadans espanyols (vegeu eleccions europees i municipals) majors d'edat que no hagin estat desposseïts del dret al vot. Per exercir el dret al vot és indispensable la inscripció en el cens electoral vigent.

-        Qui no pot votar amb caràcter general?

No tenen el dret al vot:

a)     Els condemnats per sentència ferma a la pena de privació del dret de sufragi.

b)     Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma, sempre que la sentència declari expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.

c)     Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri l'internament, sempre que en l'autorització el jutge declari expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.

-        Qui pot votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears?

Poden votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears tots els ciutadans espanyols majors d'edat que figurin en el cens electoral de les Illes Balears, amb inclusió, per tant, també dels ciutadans inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

-        Qui pot votar en les eleccions als consells insulars?

Poden votar en les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa tots els ciutadans espanyols majors d'edat que figurin en el cens electoral vigent en cada una de les illes respectives. No poden votar en les eleccions als consells insulars els ciutadans inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

Les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions municipals.

-        Qui pot votar en les eleccions municipals?

En les eleccions municipals poden votar els veïns espanyols dels municipis respectius que siguin majors d'edat i estiguin inscrits en el cens electoral de residents. Per tant, no poden votar en les eleccions municipals els espanyols inscrits en el cens d'espanyols residents a l'estranger.

També poden votar els estrangers següents:

a)     Les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat, tenguin la condició de ciutadà de la Unió Europea. Han de complir els requisits que es requereix als espanyols per ser elector i, a més, haver manifestat la seva voluntat de votar a Espanya.

b)     Les persones estrangeres ciutadanes de països que permeten als espanyols votar en les eleccions municipals. En aquest cas caldrà atenir-se al que preveuen els tractats respectius.

-        Qui pot votar en les eleccions generals?

En les eleccions generals poden votar els espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral, tant espanyols residents a Espanya com espanyols residents a l'estranger (cens d'espanyols residents a l'estranger).

-        Qui pot votar en les eleccions el Parlament Europeu?

A més de les persones que poden votar amb caràcter general, també poden votar en les eleccions al Parlament Europeu les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, tenguin la condició de ciutadans de la Unió Europea.

Per tal que els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya puguin votar és necessari que:

a)     Compleixin els requisits que s'exigeix als espanyols per ser elector.

b)     Gaudeixin del dret de sufragi actiu en l'estat membre d'origen.

c)     Hagin optat prèviament per exercir el dret al vot a Espanya.