Torna

Processos Electorals

Actors del procés electoral - Òrgans encarregats de la gestió electoral

La gestió electoral suposa la realització de totes les activitats necessàries perquè les eleccions es duguin a terme eficaçment.

No hem de confondre, per tant, els òrgans encarregats de la gestió electoral, que són els òrgans i les administracions encarregats d'organitzar els comicis, amb l'Administració electoral, constituïda per les juntes electorals i les meses electorals, que tenen la missió de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral, com també el respecte al principi d'igualtat.

En les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, és l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'encarregada d'organitzar aquests processos electorals. En concret, correspon a la Secretaria General de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència l'exercici d'aquesta funció. Hi col·laboren la resta de conselleries i departaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb competències en cada àmbit d'actuació.

Des de l'Administració de l'Estat participen fonamentalment l'Oficina del Cens Electoral, el Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació i la Societat Estatal de Correus i Telègrafs. A més, en les eleccions de competència estatal intervé de manera determinant el Ministeri de l'Interior.

Finalment, com a administració encarregada de la gestió electoral, hem de fer esment especial als ajuntaments, que s'encarreguen, entre d'altres, de les funcions següents:

  • Reservar els emplaçaments per a la collocació gratuïta de propaganda electoral, com també els locals i els llocs públics per a actes de campanya electoral.
  • Collaborar amb l'Oficina del Cens Electoral.
  • Fer, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, el sorteig dels membres de les meses electorals.