Volver

Consulta de obligaciones pendientes de pago con acreedores.

RELACIÓN DE ENTES DEUDORES

Los entes que se incluyen en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores, siguiendo los criterios del Real decreto ley 8/2013, de 28 de junio , el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 6/2012, de 6 de marzo y de conformidad con el artículo 2 de la Orden del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación de 12 de abril de 2012, son los siguientes:

NIF
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
S0711001H
Vicepresidència i Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Conselleria d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques
Conselleria de Salut
Conselleria de Família i Afers Socials
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Institut Balear de la Dona
Consell Consultiu de les Illes Balears
Consell Econòmic i Social
 
Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT) Q0719003F
 
Agència Tributària de les Illes Balears Q0700546E
 
Sector Público instrumental
Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears Q0700458C
Televisió de les Illes Balears, S.A.U. A57269912
Ràdio de les Illes Balears, S.A.U. A57269896
Multimèdia de les Illes Balears S.A.U. A57407009
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB) S07000061E
Centre Balears Europa (CBE) Q5755001D
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) Q5755004H
Fundació per a l'Esport Balear. G57139560
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears Q5755013I
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) Q0700452F
Institut Balear de la Joventut (IB- JOVE) Q0700516H
Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) Q0700449B
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) G57413064
Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears G57086035
Fundació Robert Graves G57250326
Institut d'Estudis Baleàrics Q5755019F
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU) Q0700493J
Consorci per a la Música de les IB "Orquesta Simfònica de les IB Ciutat de Palma" Q5755003J
Consorci del Museu Joaquín Torrens Lladó V57079659
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) Q5755018H
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (BIT) G57775884
Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) Q5750018C
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) Q5750006H
Espais de Natura Balear Q0700522F
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) Q0700494H
Institut de Biologia Animal de Balears, S.A. (IBABSA) A07456627
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) Q0700459A
Consorci Aigües de les Illes Balears Q0700644H
Consorci de Transports de Mallorca Q0700528C
Consorci Parc de les Estacions Q5750020I
Inst. Balear Vivienda (IBAVI) Q5750001I
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures a Palmanyola P0700030J
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, S.A.U. (GEIBSAU) A57325458
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears G07905342
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull G57326324
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal Illes Balears G57421687
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel G57113474
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Profundes de les Illes Balears(APROP) Q5755006C
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Illes Balears V57691826
Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat (ABAQUA)
Q0700507G
Serveis de Millora Agrària, S.A (SEMILLA) A07317753
Entes adscritos al IBSALUT
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) Q5755010E
Fundació Hospital Son Llàtzer Q0700614A
Fundació Hospital de Manacor Q0700616F
Fundació Hospital Comarcal d'Inca G57423592

RELACIÓN DE ENTES DEUDORES

Los entes que se incluyen en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores, siguiendo los criterios del Real decreto ley 8/2013, de 28 de junio , el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 6/2012, de 6 de marzo y de conformidad con el artículo 2 de la Orden del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación de 12 de abril de 2012, son los siguientes:

 NIF
CComunidad Autónoma de las Illes Balearsomunidad Autónoma de las Illes Balears
S0711001H

Vicepresidència i Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Conselleria d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques
Conselleria de Salut
Conselleria de Família i Afers Socials
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Institut Balear de la Dona
Consell Consultiu de les Illes Balears
Consell Econòmic i Social


 
Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT) Q0719003F

 
Agència Tributària de les Illes Balears Q0700546E

 
Sector Público instrumental

Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears Q0700458C

Televisió de les Illes Balears, S.A.U. A57269912

Ràdio de les Illes Balears, S.A.U. A57269896

Multimèdia de les Illes Balears S.A.U. A57407009

Agència de Cooperació Internacional  de les Illes Balears (ACIB) S07000061E

Centre Balears Europa (CBE) Q5755001D

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) Q5755004H

Fundació per a l'Esport Balear. G57139560

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears Q5755013I

Institut Balear d'Infraestructures i  Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) Q0700452F

Institut Balear de la Joventut (IB- JOVE) Q0700516H

Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) Q0700449B

Fundació per a  l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) G57413064

Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears G57086035

Fundació Robert Graves G57250326

Institut d'Estudis Baleàrics Q5755019F

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU) Q0700493J

Consorci per a la Música de les IB "Orquesta Simfònica de les IB Ciutat de Palma" Q5755003J

Consorci del Museu Joaquín Torrens Lladó V57079659

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) Q5755018H

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (BIT) G57775884

Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) Q5750018C

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) Q5750006H

Espais de Natura Balear Q0700522F

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears  (FOGAIBA) Q0700494H

Institut de Biologia Animal de Balears, S.A. (IBABSA) A07456627

Consorci  per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) Q0700459A

Consorci Aigües de les Illes Balears Q0700644H

Consorci de Transports de Mallorca Q0700528C

Consorci Parc de les Estacions Q5750020I

Inst. Balear Vivienda (IBAVI) Q5750001I

Consorci per al Desenvolupament  d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures a Palmanyola P0700030J

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, S.A.U. (GEIBSAU) A57325458

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears G07905342

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull G57326324

Fundació  d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal Illes Balears G57421687

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel G57113474

Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones  Disminuïdes Profundes de les Illes Balears(APROP) Q5755006C

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Illes Balears V57691826Entes adscritos al IBSALUT

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) Q5755010E

Fundació Hospital Son Llàtzer Q0700614A

Fundació Hospital de Manacor Q0700616F

Fundació Hospital Comarcal d'Inca G57423592