Torna

Consulta d'obligacions pendents de pagament amb creditors.

Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2013)

El Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers, estableix una tercera i darrera fase del mecanisme de finançament de pagament a proveïdors. Aquest mecanisme presenta dues etapes diferenciades: una primera etapa, que va servir per al pagament de les obligacions pendents amb les entitats locals i amb determinades institucions i entitats sense ànim de lucre, i una segona etapa, que ara s'inicia, que té per objectiu el pagament de factures als proveïdors, en els termes i amb els terminis que estableix l'Acord de 10 d'octubre de 2013 de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, de conformitat amb l'article 12 del Reial decret llei 8/2013, que es detallen a continuació.

 

1.      Requisits per accedir a la segona etapa del mecanisme

Han de ser obligacions pendents de pagament, sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat al 31 de maig de 2013, i que estiguin comptabilitzades d'acord amb el que preveu l'article 11 del Reial decret llei 8/2013.

El deutor d'aquestes obligacions pot ser:

-        L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms.

-        La resta d'entitats, organismes i ens dependents sobre els quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears manté un poder de decisió (termes del SEC 95).

 

En aquesta segona etapa seran objecte de pagament exclusivament les obligacions derivades de les obligacions següents:

  1. Contractes d'obres, concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics (concessió, serveis, subministraments, col·laboració entre sector públic i sector privat) i contractes privats de creació i interpretació artística i literària o espectacles, d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (article 3.1 a).
  2. Contractes segons la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els servies postals (article 3.1 b).
  3. Contractes d'arrendaments sobre béns immobles (article 3.1 c).
  4. Subvencions en el marc de la contractació pública per a bonificació de tarifes a usuaris d'un bé o servei, en la part finançada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 3.1 d).
  5. Encàrrecs de gestió en els quals l'entitat que ha rebut l'encàrrec té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració (article 3.1 g).
  6. Concessions administratives (article 3.1 h).
  7. Indemnitzacions per expropiacions reconegudes per sentència judicial ferma (article 3.1 i).

 

2.      Procediment que ha de seguir el creditor

Es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web la relació certificada d'obligacions pendents tramesa per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en la qual s'inclouen les que compleixen els requisits esmentats abans.

Els proveïdors els crèdits dels quals estiguin inclosos en la relació certificada , i que vulguin adherir-se al mecanisme, han de manifestar EXPRESSAMENT la seva acceptació entre els dies 29 d'octubre i 14 de novembre, accedint a l'aplicació informàtica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

En cas de no disposar del certificat electrònic d'usuari (DNI electrònic o certificat expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), poden manifestar l'acceptació mitjançant el model normalitzat "Acceptació voluntària presencial del mecanisme extraordinari de finançament", disponible en aquesta pàgina web. En el cas de persones jurídiques, l'acceptació s'ha d'acompanyar de la documentació suficient per acreditar que el representant disposa de poder suficient. L'acceptació s'ha de presentar preferentment en el registre administratiu de la Conselleria d'Hisenda i Pressupostos (c/ del Palau Reial, 17, Palma).

Si no es manifesta l'acceptació, s'entendrà que el proveïdor no vol ser inclòs en aquesta nova fase del mecanisme extraordinari de finançament i no es pagarà l'obligació a través del mecanisme.

Els proveïdors que no constin en aquesta relació certificada, o que, encara que hi estiguin inclosos, tenguin drets de cobrament no recollits en la relació però que hi haurien de constar perquè compleixen tots els requisits, entre els dies 29 d'octubre i 15 de novembre poden sol·licitar un certificat individual a la Intervenció General mitjançant el model normalitzat "Sol·licitud de certificats individuals de reconeixement de l'existència d'obligacions pendents de pagament de la CAIB", segons el que disposa l'article 12 del Reial decret llei 8/2013, disponible en aquesta pàgina web. La sol·licitud s'ha de presentar preferentment en el registre administratiu de la Conselleria d'Hisenda i Pressupostos (c/ Palau del Reial, 17, Palma).

A cada sol·licitud presentada s'hi ha d'adjuntar una relació de factures per cada ens deutor (conselleries, organismes autònoms i resta d'ens dependents).

Presentar la sol·licitud de certificat individual de deute comporta l'acceptació de les condicions del mecanisme, les línies generals del qual es varen establir en l'Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera  (renúncia als interessos, les costes judicials i altres despeses accessòries).

Si la Intervenció General comprova que les obligacions per les quals el creditor va presentar una sol·licitud de certificat individual estan incloses en la relació certificada de factures enviada al Ministeri, la considerarà com a acceptació expressa i, en conseqüència, sense cap altre tràmit, accedirà a l'aplicació informàtica de l'AEAT  per subministrar les dades que constin en la sol·licitud de certificat individual i així fer efectiva l'acceptació.

Si en el termini de deu dies hàbils no s'ha expedit el certificat, la sol·licitud s'ha d'entendre denegada.

Únicament se certificaran les obligacions que compleixin els requisits que preveuen els articles 3.1 a, 3.1 b, 3.1 c, 3.1 d, 3.1 g, 3.1 h, 3.1 i del Reial decret llei 8/2013, sens perjudici que es puguin mantenir els drets de cobrament existents en la via que els correspongui, al marge del mecanisme.

L'abonament del banc a favor del proveïdor comporta l'extinció del deute contret per la Comunitat Autònoma per l'import del principal, els interessos, les costes judicials i qualssevol altres despeses accessòries, si s'escau (article 6 del Reial decret llei 8/2013 i article 8 de l'Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de 12 d'abril de 2012